استفاده از مجموعههای فازی در ردهبندی تودهسنگ و تاثیر آن بر تحلیل فضاهای زیرزمینی

یاری, غیاثالدین and هدهدی, مریم and حاجیاننیا, البرز and نیکجو, علی (2013) استفاده از مجموعههای فازی در ردهبندی تودهسنگ و تاثیر آن بر تحلیل فضاهای زیرزمینی. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10103640478.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: استفاده از مجموعههای فازی در ردهبندی تودهسنگ و تاثیر آن بر تحلیل فضاهای زیرزمینی
Persian Abstract: از قوانين مجموعههای کلاسيک پيروی نموده و به این دليل در RMR ردهبندی نتایج حاصل از آن عدم قطعيتهایی حاصل میشود که امروزه برای حداقل کردن آن استفاده از مجموعههای فازی پيشنهاد میشود. در این تحقيق برای بررسی اثر استفاده از روشهای فازی در برآورد خواص تودهسنگ و تحليل فضاهای زیرزمينی، با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات زمينشناسی در منطقه مورد مطالعه، مقدار امتياز تودهسنگ با استفاده از روش کلاسيک و یک روش فازی محاسبه شده، سپس با استفاده از نتایج به دست آمده و روابط تجربی ارائه شده بر پایه ، برخی از خواص ژئومکانيکی تودهسنگ که به عنوان ورودی در نرمافزارهای RMR طراحی و تحليل به کار میروند، محاسبه گردیده است. در نهایت با استفاده از متر در فضای سنگی مدلسازی 10 یک تونل به قطر ، FLAC نرمافزار تفاضل محدود شده و در دو حالت کلاسيک و فازی، تحليل و مقایسه گردید. نتایج حاکی از آن است که استفاده از روشهای فازی تاثير قابل توجهی بر روی جابجایی ایجاد شده در محيط اطراف حفاری خواهد داشت، در حالیکه تاثير آن بر روی تنشهای القایی بسيار ناچيز میباشد. FRM ،RMR کلمات کلیدي: تونل، مجموعههای کلاسیک و فازی، R ،FLAC
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 19:00
Last Modified: 05 Apr 2019 19:00
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5074

Actions (login required)

View Item View Item