بررسی کاربرد الکل و کائولین بر زمان بازشدن گل‌های بادام

قرشی, ام البنین and شکوهیان, علی اکبر and محب الدینی, مهدی and عینی زاده, شهریار بررسی کاربرد الکل و کائولین بر زمان بازشدن گل‌های بادام. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

[img] Text
253.pdf

Download (518kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی کاربرد الکل و کائولین بر زمان بازشدن گل‌های بادام
Persian Abstract: این تحقیق با هدف به تاخیر انداختن زمان گلدهی به‌منظور عدم مواجه گل‌‌های بادام با سرمایدیررس بهاره درطی سال-های97-1396 انجام شده است. بررسی روی درختان بادام رقم شکوفه در روستای تپه پاشی شهرستان گرمی،انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل بر پايه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل الکل در غلظت‌های0،5/0، 1 و 5/1در هزار و کائولین در غلظت‌هاي 0، 2، 4 و 6 درصد بودند. نتایج تجزیه واریانس حاصل از داده‌ها نشان داد که اثر تیمار الکل بر زمان شروع گلدهی و پایان گلدهی در سطح احتمال یک درصد معنی¬دار بوده ، وليبین تیمارهای کائولین و اثر متقابل بین تیمارها از نظر آماری تفاوت معنی‌داريمشاهده نشد.زودترين زمانگلدهيمربوط به درختانشاهدبود هرچندبادرختانتيمارشدهباالكل 5/0 و 1 درهزارتفاوتقابلتوجهينداشت. در این بررسی ديرترينزمان گلدهيرادرختانتيمارشدهباالكل 5/1 درهزارداشتند.
Subjects: Divisions > Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Divisions: Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Subjects > Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Date Deposited: 07 Apr 2019 05:58
Last Modified: 07 Apr 2019 05:58
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6454

Actions (login required)

View Item View Item