مطالعه تجزیه خوشه‌ای و ضرایب مسیر صفات زراعی و عملکرد دانه لاین‌های پیشرفته گندم دوروم در شرایط دیم

نوری, عاطفه and اطمینان, علیرضا and محمدی, رضا مطالعه تجزیه خوشه‌ای و ضرایب مسیر صفات زراعی و عملکرد دانه لاین‌های پیشرفته گندم دوروم در شرایط دیم. In: The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources, 2018. (Submitted)

[img] Text
30.pdf

Download (818kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مطالعه تجزیه خوشه‌ای و ضرایب مسیر صفات زراعی و عملکرد دانه لاین‌های پیشرفته گندم دوروم در شرایط دیم
Persian Abstract: به منظور بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مهم اگروفیزیولوژیکی و شناسایی ژنوتیپهای مناسب، 11 لاین پیشرفته گندم دوروم به همراه دو رقم شاهد گندم دوروم )زردک و ساجی( و یک رقم شاهد گندم نان )سرداری(، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در سال 1388 - 1387 در معاونت موسسه تحقیقاتی-کشاورزی دیم کشور )ایستگاه سرارود( مورد آزمایش قرار گرفتند. صفات مورد بررسی شامل محتوی نسبی آب برگ، محتوی کلروفیل نسبی، ارتفاع بوته، طول سنبله، طول پدانکل، طول برگ پرچم، تعداد پنجه بارور، تعداد سنبله، وزن بیوماس، وزن هزار دانه، ها نشان داد که ¬ عملکرد دانه، تعداد روز تا سنبله دهی و تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیک بودند. نتایج تجزیه به عامل 4 عامل مهم حدود 04 / 81 درصد از تغییرات کل دادهها را توجیه مینمایند. در شرایط تنش عامل اول، عامل عملکرد، صفات مرتبط با عملکرد و صفات فیزیولوژیک، عامل دوم، بیوماس، عامل سوم فنولوژیک و عامل چهارم عامل برگ پرچم نامگذاری شدند. در شرایط آبیاری تکمیلی عوامل اول تا چهارم به ترتیب به نام عامل فنولوژیک، عامل سنبله، عامل عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد و در نهایت عامل مورفولوژیک نام گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون در شرایط دیم صفات محتوی نسبی آب برگ و ارتفاع بوته با توجیه 3 / 90 درصد از تغییرات عملکرد دانه بیشترین تاثیر بر عملکرد دانه را داشتند. همچنین در شرایط آبیاری تکمیلی مهمترین صفات مؤثر بر عملکرد دانه به ترتیب شامل صفات تعداد دانه در
Subjects: Divisions > Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Divisions: Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Subjects > Conferences > The first national conference on modern ideas in agriculture and natural resources - 2018
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:55
Last Modified: 06 Apr 2019 04:55
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6621

Actions (login required)

View Item View Item