بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس و فرسودگي شغلي معلمان

عرب عامری, محمد and شجاعی, علی اصغر (2016) بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس و فرسودگي شغلي معلمان. In: The 2nd National Conference on School psychology - 2016.

[img] Text
0279.pdf

Download (697kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس و فرسودگي شغلي معلمان
Persian Abstract: هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه ميان سلامت سازماني مدارس و فرسودگي شغلي معلمان شهر سمنان بود. روش تحقيق اين پژوهش، توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش متشكل از معلمان مدارس ساكن شهر سمنان كه به طور قراردادي، رسمي يا حق¬التدريس شاغل در بخش دولتي با مدارك تحصيلي ليسانس و بالاتر جمعاً به تعداد 385 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول كرجسي- مورگان 192 نفر تعيين و نمونه¬گيري به روش چندمرحله¬اي تصادفي انجام شد. ابزار جمع¬آوري اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد سلامت سازماني هوي و فيلدمن و فرسودگي شغلي مسلش و همكاران (2001) بود كه روايي و پايايي آنها مورد تأييد قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد كه ضرايب همبستگي ميان متغيرهاي سلامت سازماني و فرسودگي شغلي و ابعاد مربوط به آنها در سطح 01/0< p از لحاظ آماري معنادارند. نتايج نشان داد كه در سطح نهادي، مؤلفه نفوذ مدير؛ در سطح فني، مؤلفه روحيه و در سطح اداري مؤلفه پشتيباني منابع رابطه قوي مستقيم و معناداري با فرسودگي شغلي معلمان داشتند (05/0< p-value). به بيان ديگر، در سطح نهادي هرچه مؤلفه نفوذ مدير قوي¬تر گردد فرسوگي شغلي بيشتر مي¬گردد (70/0 = p). هرچه مؤلفه روحيه بيشتر گردد، فرسودگي شغلي كاهش مي¬يابد (74/0- = p). و در نهايت، هرچه مؤلفه پشتيباني منابع قوي¬تر گردد، فرسودگي شغلي كاهش مي¬يابد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:42
Last Modified: 23 Oct 2019 05:42
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10034

Actions (login required)

View Item View Item