اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان

عرب نژاد, شادی and جعفری قلعه بیگ, سهیلا (2016) اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان. In: The 2nd National Conference on School psychology - 2016.

[img] Text
0280.pdf

Download (615kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودناتوان¬سازی تحصیلی دانش آموزان دختر بود. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد بود. برای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ابتدا دو دبیرستان دخترانه دوره اول مقطع متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 94-1393 (یکی برای انتخاب گروه مداخله و دیگری برای گزینش گروه شاهد در نظر گرفته شدند) انتخاب شدند. سپس بر اساس معیارهای ورود، 30 نفر (15 نفر مداخله و 15 نفر شاهد) وارد مطالعه شدند. پرسشنامه خودناتوان¬سازی تحصیلی جونز و رادوالت (1982) توسط هر دو گروه تکمیل شد. گروه مداخله طی 8 جلسه 60 دقیقه¬ای (دو بار در هفته) با روش هوش هیجانی آموزش دیدند. داده¬های حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس و نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 تحلیل گردید. نتایج نشان داد بین میانگین دو گروه مداخله و شاهد در مرحله پس آزمون در متغیر خودناتوان¬سازی تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت (59/16=F؛ 03/0>P). بر اساس نتایج پژوهش حاضر آموزش هوش هیجانی می¬تواند منجر به کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی دانش آموزان دختر شود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:08
Last Modified: 23 Oct 2019 06:08
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10035

Actions (login required)

View Item View Item