اثرات کاربری اراضی بر روی کیفیت منابع آبهای سطحی حوزه آبخیز رودخانه قره سو

محمدی, جعفر and فتائی, ابراهیم (2018) اثرات کاربری اراضی بر روی کیفیت منابع آبهای سطحی حوزه آبخیز رودخانه قره سو. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (اثرات کاربری اراضی بر روی کیفیت منابع آبهای سطحی حوزه آبخیز رودخانه قره سو)
wms97_UMA2018P122T12_FullPaperSubmission.pdf

Download (1MB)

Abstract

رشد سریع جمعیت و توسعه روز افزون باعث اثرات زیادی بر روی کیفیت آب شده است. در این بین تغییرات کاربری اراضی و استفاده بیش از حد از آنها به منظور تامین نیازهای انسانی باعث تغییرات بر روی کیفیت آبهای سطحی شده است. از اين رو در مطالعه حاضربه بررسي اثرات تغییرات كاربري سرزمين، بر كيفيت آب رودخانه با استفاده از يك رويكرد مكاني-آماري پرداخته شد. براي اين منظور از داده هاي كيفيت آب مربوط به 22 ايستگاه نمونه برداري كيفيت آب در حوضه آبخیز قره سو در اردبیل در سال 1392 مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه، تجزيه و تحليل هاي مكاني شامل طبقه بندي نقشه هاي كاربري سرزمين، تهيه نقشه حوزه هاي آبخيز و روي هم گذاري نقشه ها با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي انجام شد. در پايان براي تعيين رابطه متغيرهاي كيفيت آب با متغيرهاي كاربري سرزمين از تجزيه و تحليل هاي همبستگي و رگرسيون خطي چندگانه استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای درصد پوشش مرتع خوب، درصد کاربری کشاورزی، درصد کاربری بیشه زار، درصد کاربری مسکونی، درصد کاربری بایر، درصد کاربری جنگل و درصد کاربری مرتع ضعیف با متغیرهای کیفیت آب شامل دارای همبستگی معنی داری هستند. همچنين نتايج رگرسيون خطي چندگانه با رهيافت گام به گام نشان داد كه از پارامترهای وابسته به عنوان متغیرهای کیفیت آب، پارامترهای pH، Cl، Ca، Mg، Na و SAR با کاربری اراضی به عنوان پارامترهای مستقل شامل کشاورزی آبی، مرتع درجه یک، مرتع درجه سه، بیشه زار، بایر، جنگل و کاربری مسکونی دارای رابطه می باشد. هم چنین صحت سنجی مدل بر اساس دو مدل 1- بررسی مقادیر پیش بینی شده و واقعی و 2- ریشه خطای میانگین مربعات، صحت خوب مدل بدست آمده را نشان داد. کلید واژه: مدیریت منابع آب، کاربری اراضی، کیفیت آب، همبستگی، رگرسیون،

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: اثرات کاربری اراضی بر روی کیفیت منابع آبهای سطحی حوزه آبخیز رودخانه قره سو
Persian Abstract: رشد سریع جمعیت و توسعه روز افزون باعث اثرات زیادی بر روی کیفیت آب شده است. در این بین تغییرات کاربری اراضی و استفاده بیش از حد از آنها به منظور تامین نیازهای انسانی باعث تغییرات بر روی کیفیت آبهای سطحی شده است. از اين رو در مطالعه حاضربه بررسي اثرات تغییرات كاربري سرزمين، بر كيفيت آب رودخانه با استفاده از يك رويكرد مكاني-آماري پرداخته شد. براي اين منظور از داده هاي كيفيت آب مربوط به 22 ايستگاه نمونه برداري كيفيت آب در حوضه آبخیز قره سو در اردبیل در سال 1392 مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه، تجزيه و تحليل هاي مكاني شامل طبقه بندي نقشه هاي كاربري سرزمين، تهيه نقشه حوزه هاي آبخيز و روي هم گذاري نقشه ها با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي انجام شد. در پايان براي تعيين رابطه متغيرهاي كيفيت آب با متغيرهاي كاربري سرزمين از تجزيه و تحليل هاي همبستگي و رگرسيون خطي چندگانه استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای درصد پوشش مرتع خوب، درصد کاربری کشاورزی، درصد کاربری بیشه زار، درصد کاربری مسکونی، درصد کاربری بایر، درصد کاربری جنگل و درصد کاربری مرتع ضعیف با متغیرهای کیفیت آب شامل دارای همبستگی معنی داری هستند. همچنين نتايج رگرسيون خطي چندگانه با رهيافت گام به گام نشان داد كه از پارامترهای وابسته به عنوان متغیرهای کیفیت آب، پارامترهای pH، Cl، Ca، Mg، Na و SAR با کاربری اراضی به عنوان پارامترهای مستقل شامل کشاورزی آبی، مرتع درجه یک، مرتع درجه سه، بیشه زار، بایر، جنگل و کاربری مسکونی دارای رابطه می باشد. هم چنین صحت سنجی مدل بر اساس دو مدل 1- بررسی مقادیر پیش بینی شده و واقعی و 2- ریشه خطای میانگین مربعات، صحت خوب مدل بدست آمده را نشان داد. کلید واژه: مدیریت منابع آب، کاربری اراضی، کیفیت آب، همبستگی، رگرسیون،
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 18 Oct 2018 12:37
Last Modified: 18 Oct 2018 12:37
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/1004

Actions (login required)

View Item View Item