تأثیر برگزاری مسابقات ورزشی بر انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان متوسطه دوم شهرستان خرم‏آباد

فراست, هادی and آسمانه, رضا (2016) تأثیر برگزاری مسابقات ورزشی بر انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان متوسطه دوم شهرستان خرم‏آباد. In: The 2nd National Conference on School psychology - 2016.

[img] Text
0304.pdf

Download (800kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تأثیر برگزاری مسابقات ورزشی بر انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان متوسطه دوم شهرستان خرم‏آباد
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر، تاثیر برگزاری مسابقات ورزشی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم بود.جامعۀ آماري تحقیـق کلیـۀ مدارس متوسطه دوم شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 93-94 بود که در هـر مدرسـه 180 دانـش آمـوز مشـغول بـه تحصیل بودند. یک مدرسه به طور تصادفی خوشه اي براي نمونه تحقیق انتخاب و از 180 دانش آموز مدرسه ، 112 نفر به طور داوطلبانه براي نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از همسان سازي آنها بر مبنـاي پیش تستی کـه از دروس ریاضی ، هندسه ، زیست ، شیمی ، زبان انگلیسی و عربی ، ادبیات فارسی صورت گرفت، نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه 60 نفـر ه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 هفته قبل از ورود به کلاس به برگزاری مسابقات ورزشی پرداخـت ؛ در حـالی کـه گروه گواه در مدت فوق، برگزاری مسابقات ورزشی انجام نداد. پس از پایان 8 هفته، از هر دو گروه گواه و آزمایش از دروس مزبور پس تست گرفتـه شد. براي تجزیه و تحلیل نتـایج آزمـون هـا ، از روشهـاي آمـاري توصـیفی و اسـتنباطی از جملـه آزمون تی، آزمون هموجنتی ، تحلیل واریانس ، آنوا و آزمون تعقیبی توکی با کمک نرم افزار SPSS 19 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در هر هفت درس، بین میانگین نمرات پیش تست و پس تست گروه آزمایش تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین نمرات گروه آزمایش از میانگین نمرات گروه گواه در هر هفت درس بیشتر بوده و تفاوت بین میانگین ها از نظر آماري معنادار است. به طور کلی، چنین می توان نتیجه گرفت که مسابقات ورزشی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر تأثیر معناداري دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:22
Last Modified: 23 Oct 2019 06:22
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10059

Actions (login required)

View Item View Item