بررسی تأثیر خلاقیت بر تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر خرم آباد

فراست, هادی and نهمتی, مریم (2016) بررسی تأثیر خلاقیت بر تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر خرم آباد. In: The 2nd National Conference on School psychology - 2016.

[img] Text
0305.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی تأثیر خلاقیت بر تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور شهر خرم آباد
Persian Abstract: هدف پژوهش ، بررسی تاثیر خلاقیت بر تعهد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر خرم آباد بود. جامعه آماری تحقیق شامل ، کلیه کارکنان زن و مرد دانشگاه پیام نور خرم آباد به تعداد 423 تشکیل دادند.ونمونه آماری در پژوهش 260 نفر، که از این تعداد ،110 نفر مرد و150 زن به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه، پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس(1979)و پرسشنامه تعهد شغلی بلاو بود ، پایایی آزمون سنجش خلاقیت به روش آلفای کرونباخ 80/0 تا90/0 وبرای پرسشنامه تعهد شغلی بلاو 75/0 گزارش شده است . به منظور تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق از روشهاي آماري ( توصیفی ) توزیع فراواني و درصد و نمودار ستوني، ميانگين و انحراف‌معيار و با روش استنباطی ،رگرسیون دو متغییری و ضریب همبستگی است که برای تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار «SPSS» با سطح معناداري 05/0=p مورد استفاده قرار گرفت . یافته ها نشان دادند که همبستگی مثبت و معنیداری بین سیالی و تعهد شغلی(001/0>sig، 173/0=r)، بسط و تعهد شغلی(05/0>sig، 159/0=r)، ابتکار و تعهد شغلی(01/0>sig، 277/0=r)، انعطاف و تعهد شغلی(001/0>sig، 222/0=r). ضرایب رگرسیونی بتا(β)، نشان دادند که میزان خلاقیت از قابلیت پیشبینی نمرات تعهد شغلی برخوردار است(001/0> sig ، 277/0=β) . نتیجه گیری این که با با افزایش نمرات خلاقیت کارکنان، نمرات تعهد شغلی نیز افزایش می‌یابد و به ازای یک انحراف معیار تغییر در نمرات خلاقیت، نمرات تعهد شغلی کارکنان به اندازهی 28/0 انحراف معیار افزایش مییابد.در مجموع متغیر خلاقیت با ابعاد آن پیش بینی کننده مثبتی برای متغیر های تعهد شغلی کارکنان بودند و با افزایش خلاقیت می توان زمینه های تعهد شغلی کارکنان را فراهم ساخت.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:22
Last Modified: 23 Oct 2019 06:22
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10060

Actions (login required)

View Item View Item