تاثیر درمان گروهی راه حل مدار بر رضایت زناشویی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی

قاسم پور, حجت اله and صالحی رزوه, فاطمه and محمدی فشارکی, دکتر رحمت اله (2016) تاثیر درمان گروهی راه حل مدار بر رضایت زناشویی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی. In: The 2nd National Conference on School psychology - 2016.

[img] Text
0308.pdf

Download (638kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تاثیر درمان گروهی راه حل مدار بر رضایت زناشویی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی
Persian Abstract: هدف: اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي درمان راه حل مدار(SFT) بـر بهبـود و ارتقاء رضايت زناشويي مادران افراد کم توان ذهنی انجام پذیرفت. روش : در ايـن پژوهش شـبه آزمايشي دوگروه16 نفري از مادران دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع دبیرستان شهر اصفهان بـا اسـتفاده از نمونـه گيـري دردسترس انتخاب شـدند و مورد آموزش و بررسـي قـرارگرفتنـد. بـراي جمـع آوري اطلاعـات از پرسشـنامه شاخص رضایت زناشویی استفاده شد. آمـوزش در 6 جلسـه، بـه شكل گروهی انجام پذیرفت؛ وگـروه گـواه نيـز در انتظـار آموزش باقی ماندند. پس از اتمام آموزش، از هردوگروه، پس آزمون به عمل آمد .يافته ها: نتـايج نشـان دادنـدكه مداخله راه حل مدار موجـب بهبـود و ارتقـاء رضـايت زناشـويي مادران افراد کم توان ذهنی مـي شـود. نتيجه گيری: آموزش فنون راه حل مدار به مادران افراد کم توان ذهنی سبب ارتقـاء رضـايت زناشـويي مادران افراد کم توان ذهنی می شود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 23 Oct 2019 06:23
Last Modified: 23 Oct 2019 06:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10063

Actions (login required)

View Item View Item