بررسی نقش هویت جنسیتی، ملی، دینی و قومی در پیش بینی استفاده از شبکه های اجتماعی

اسدی, سید محمد رضا and عزیز خانی, اقباله (2016) بررسی نقش هویت جنسیتی، ملی، دینی و قومی در پیش بینی استفاده از شبکه های اجتماعی. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
020.pdf

Download (554kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی نقش هویت جنسیتی، ملی، دینی و قومی در پیش بینی استفاده از شبکه های اجتماعی
Persian Abstract: هویت اجتماعی بیش از هر گروهی براي جوانان به دلیل اینکه این مرحله از زندگی، مرحله تکوین هویت مستقل و استقلال یابی می باشد، مسئله ساز است. در این زمینه یکی از پدیده هاي انکار نشدنی در جهان و از جمله کشور ما، گسترش روزافزون کاربرد کامپیوتر از سوي جوانان است. به نظر می رسد که گسترش فناوري هاي اطلاعاتی، ارتباطی و شبکه هاي ماهواره اي، گسترش راه هاي ارتباطی از پدیده هاي اخیري هستند که به تغییرات عمده اي در ارزش ها و نگرش ها و شیوه هاي زندگی افراد منجر گشته و تغییرات هویتی، به ویژه براي جوانان ایجاد کرده باشد. در این پژوهش جامعه ی آماری کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی است که تعداد آنها 11030 نفر می باشد. در این پژوهش برای انتخاب از دو روش نمونه گیری استفاده شد در مرحله اول از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده گردید. به نحوی که پژوهشگر می خواهد به همان نسبتی که طبقه ها در جامعه وجود دارد، به همان نسبت نیز زیر طبقه ها در گروه نمونه وجود داشته باشد. بدین منظور از جامعه آماری این پژوهش شامل 11030 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بودند، 72 درصد آنها دانشجویان کارشناسی، 22درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و 6 درصد نیز دانشجویان دکتری بودند که در مرحله بعد کلاً به تعداد 371 نفر انتخاب شدند و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته 84 سوالی با طیف لیکرت و مقیاس فاصله ای استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و از آزمونهای ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که بین میزان استفاده از اینترنت با گرایش هویت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:45
Last Modified: 02 Dec 2019 10:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10105

Actions (login required)

View Item View Item