پیش بینی کیفیت زندگی معلمان براساس متغیرهای هم جوشی شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده

آقاجانی, سیف اله and صمدی فرد, حمیدرضا (2016) پیش بینی کیفیت زندگی معلمان براساس متغیرهای هم جوشی شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
037.pdf

Download (984kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: پیش بینی کیفیت زندگی معلمان براساس متغیرهای هم جوشی شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده
Persian Abstract: در میان مشاغل مختلف یک جامعه، شغل معلمی از پر اهمیتترین آنها است.بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیشبینیکیفیت زندگی معلمان مرد براساسمتغیرهایهم جوشی شناختی و حمایتاجتماعیادراکشدهانجام پذیرفت.روش پژوهش همبستگی از نوع توصیفی بود. جامعهآماری این پژوهش کلیهمعلمان مرد ناحیه یک شهراردبیلدرسال 1394 بودندکهبهروشنمونه‌گیریتصادفیتعداد100نفر به عنوان نمونهانتخابشدند. برایجمعآوریداده¬ها،ازپرسشنامه‌همجوشيشناختی گیلاندرز،مقیاسچندبعدیحمایتاجتماعیادراکشده زیمت ومقیاس کیفیت زندگی فرم کوتاهاستفادهشد. داده‌های پژوهش نیز به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسيون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشان دادبین هم جوشی شناختی با کیفیت زندگی معلمان رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنیناز بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده، بین حمایت اجتماعی دوستان و حمایتاجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دیگر افراد با کیفیت زندگی معلمان مرد رابطه مثبت معناداری به دست آمد. بعلاوه همجوشی شناختی30 /0-، حمايت اجتماعي خانواده 25/0 ، حمایت اجتماعی دوستان27/0 ، حمایت اجتماعی دیگر افراد 21/0 قابلیت پیش¬بینی معنی¬داری کیفیت زندگی معلمان مرد را داشتند.در نتیجه می¬توان بیان نمود که ، همجوشیشناختی و حمایت¬ اجتماعی¬ادراکشده، در زمره متغیرهای مرتبط با کیفیت زندگی معلمان بودند و توانایی پیش¬بینی آن را دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 10:49
Last Modified: 05 Nov 2019 10:49
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10123

Actions (login required)

View Item View Item