مقایسه بخشش در دانش‏ آموزان دختر و پسر (15-18 سال) شهر اصفهان

آقاجانیان صباغ, اعظم and آقایی, اصغر (2016) مقایسه بخشش در دانش‏ آموزان دختر و پسر (15-18 سال) شهر اصفهان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
038.pdf

Download (808kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: مقایسه بخشش در دانش‏ آموزان دختر و پسر (15-18 سال) شهر اصفهان
Persian Abstract: این پژوهش با هدف مقایسه تفاوت های جنسيتی بر مقياس بخشش در دانش‏آموزان دختر و پسر(15-18 سال) شهر اصفهان به روش توصيفي از نوع علّي مقايسه اي انجام شد. جامعه آماری شامل تمامي دانش‏آموزان دختر و پسر دبیرستانی بودند. روش نمونه‌گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای بود. در مرحله اول از بین نواحی ششگانه آموزش و پرورش اصفهان دو ناحیه۳ و ۴ انتخاب و از بین دبیرستانهای این نواحی ۴ دبیرستان دخترانه و۴ دبیرستان پسرانه (از هر ناحیه دو دبیرستان دولتی و دو دبیرستان غیرانتفاعی) به شیوه تصادفي انتخاب شد. از بین جمعیت دانش‏آموزان مورد مطالعه چهار دبیرستان دخترانه(1358= Nنفر) و پسرانه (1777= N نفر)¬، حجم نمونه دختر(302= Sنفر) و پسر(317= Sنفر) با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان¬(1971) گزینش شدند. ابزار پژوهش مقياس بخشش مالت(1998) بود. برا ی تحليل داده ها از تحلیل واريانس استفاده شد. نتايج نشان داد که بین در مقياس بخشش و مؤلفه حساسیت به مقتضیات نمرات در دختران بیشتر از پسران بود(05/0>P). اما در مولفه های کینه توزی و تمایل به بخشیدن بین نمرات دوگروه تفاوت معناداری وجود نداشت(05/0<P). ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي: ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮر را در ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ در جهت افزایش توانایی بخشش در دانش‏آموزان دختر و پسر به طور یکسان ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 10:49
Last Modified: 05 Nov 2019 10:49
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10124

Actions (login required)

View Item View Item