رابطه کمالگرایی و تفکرات غیر منطقی با شادکامی در معلمان شهر زنجان

باباجانی گرجی, لیلا and انتصار فومنی, غلامحسین and پورحسین, افراسیاب (2016) رابطه کمالگرایی و تفکرات غیر منطقی با شادکامی در معلمان شهر زنجان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
048.pdf

Download (648kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه کمالگرایی و تفکرات غیر منطقی با شادکامی در معلمان شهر زنجان
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه کمالگرایی و تفکرات غیرمنطقی با شادکامی در معلمان زنجان بود. این مطالعه از نوع توصیفی به روش همبستگی است. جامعه¬ي آماري شامل تمامي معلمان زنجان در سال 1394 (2788N= ) بودند که از میان آنان که میان آنان 2 مرد و 125 نفر زن به روش خوشه¬ای چند مرحله¬ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای تعیین حجم نمونه¬ی آماری از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. براي جمع¬آوري داده¬ها از پرسشنامه¬های استاندارد شادكامي آكسفورد، مقیاس کمالگرایی چند بعدی تهران و آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز استفاده شد. پايايي آنها با استفاده از آلفاي كرانباخ به ترتيب 87%، 83% و 81% ¬گزارش گرديد. براي تحليل آماري از آزمونهای ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که کمالگرایی و تفکرات غیر منطقی می توانند بطور معنی داری شادکامی را پیش بینی کنند. بین تفکرات غیر منطقی با شادکامی رابطه معکوس معنادار وجود دارد. بین کمالگرایی با شادکامی رابطه¬ی مستقیم معنادار وجود دارد. یعنی با افزایش تفکرات غیرمنطقی، شادکامی کاهش یافته و با افزایش کمالگرایی، شادکامی افزایش می یابد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 10:57
Last Modified: 05 Nov 2019 10:57
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10134

Actions (login required)

View Item View Item