نقش تنظیم هیجانی و خود ارزشیابی مرکزی در پیش بینی گرایش به اعتیاد دانش¬آموزان

بشرپور, سجاد and رحمانی, مهدی (2016) نقش تنظیم هیجانی و خود ارزشیابی مرکزی در پیش بینی گرایش به اعتیاد دانش¬آموزان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
060.pdf

Download (676kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش تنظیم هیجانی و خود ارزشیابی مرکزی در پیش بینی گرایش به اعتیاد دانش¬آموزان
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضرتعیین نقش خود ارزشیابی مرکزی و تنظیم هیجان در پیش بینی گرایش به اعتیاد در دانش‏آموزان دبیرستان شهر رشت می باشد. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل دانش‏آموزان پسر مدارس متوسطه شهر رشت در سال تحصیلی 93 می باشد که از این جامعه به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 168 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از¬ پرسشنامه تنظیم هیجانی(¬گراتز و رومر،2004)، مقیاس خود ارزشیابی های مرکزی¬(جاج ، لوکی و دورهام، 1997¬)، وپرسشنامه آمادگی به اعتیاد (وید و بوچر، 1992) استفاده شد و با بهره گیری از نرم افزار SPSS تحلیل داده ها صورت گرفت. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که آمادگی به اعتیاد با تنظیم هیجانی(75/0-=r ،01/0>P)دانش‏آموزان و با خود ارزشیابی مرکزی(71/0-= r،01/0>P) رابطه منفی و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که 69 درصد از کل واریانس گرایش به اعتیاد بوسیله ی خود ارزشیابی مرکزی و تنظیم هیجانی تبیین می شود. این نتایج بیان می کند که با ارتقاء خود ارزشیابی مرکزی و بهبود تنظیم هیجانی می توان گرایش به اعتیاد در دانش‏آموزان کاهش داد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 11:01
Last Modified: 05 Nov 2019 11:01
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10146

Actions (login required)

View Item View Item