بررسی تأثیر عدم مشارکت معلمان در تصمیم گیریها وتحقیر معلمان بر رابطه معلمان و مدیران ازدیدگاه معلمان

پیرقلی, زهرا and سلیمانی, توران (2016) بررسی تأثیر عدم مشارکت معلمان در تصمیم گیریها وتحقیر معلمان بر رابطه معلمان و مدیران ازدیدگاه معلمان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
077.pdf

Download (609kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی تأثیر عدم مشارکت معلمان در تصمیم گیریها وتحقیر معلمان بر رابطه معلمان و مدیران ازدیدگاه معلمان
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم مشارکت معلمان در تصمیم گیریها وتحقیر معلمان بر رابطه معلمان و مدیران ازدیدگاه معلمان می باشد.جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل بود که تعداد آنها 749 نفر که ازاین تعداد 501نفرزن و248 نفرمرد بود.برای تعیین حجم نمونه ازجدول مورگان استفاده شده که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر254 نفر مرد وزن بدست آمده است. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است .روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده وبرای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه محقق ساخته 35 سوالی استفاده شدکه روایی آن توسط اساتید تائید شده ومیزان پایایی آن باضریب آلفای کرونباخ89% بدست آمد . تجزیه وتحلیل داده ها بااستفاده از نرم افزار spssوآزمونt تک نمونه ای انجام گرفته ونتایج پژوهش حاکی ازآن بود که ازدیدگاه معلمان مولفه های ؛عدم مشارکت معلمان در تصمیم گیریهای مدرسه وتحقیر بر رابطه مدیران ومعلمان تاثیر معنی داری دارد و در ادامه برخی پیشنهاد های پژوهشی و کاربردی ارایه گردید.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 05:30
Last Modified: 05 Nov 2019 05:30
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10163

Actions (login required)

View Item View Item