نقش بازی رياضي در یادگیری ریاضی دانش‏آموزان دوره ابتدایی شهرستان ارومیه

حاجیلو, جلیل and بشرپور, سجاد and رمزی, صمد (2016) نقش بازی رياضي در یادگیری ریاضی دانش‏آموزان دوره ابتدایی شهرستان ارومیه. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0112.pdf

Download (685kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش بازی رياضي در یادگیری ریاضی دانش‏آموزان دوره ابتدایی شهرستان ارومیه
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی بازی ریاضی بازی با انگشتان بر یادگیری ریاضی دانش‏آموزان مدارس ابتدایی می باشد. روش این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون یک گروهی بود. جامعه آماری این پژوهش را کل دانش‏آموزان مدارس ابتدایی شهر ارومیه در سال تحصیلی92-91 تشکیل دادند. تعداد 100 دانش‏آموز به روش نمونه گیری تصادفی طبقه¬ای به عنوان نمونه انتخاب و به آزمون ریاضی بازی با انگشتان به عنوان پیش آزمون پاسخ دادند. در مرحله بعد بازی با انگشتان به دانش‏آموزان آموزش داده شد و در طول یک دوره یک هفته ای هر روز آنها نیم ساعت تحت نظر پژوهشگر به بازی با انگشتان پرداختند. در پایان هفته آزمون ریاضی بازی با انگشتان به عنوان پس آزمون روی آنها اجرا شد. داده¬های بدست آمده با استفاده از آزمون t وابسته تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون بازی با ریاضی تفاوت معنی داری وجود دارد (03/4,t= 05/0 p<). همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین مدت زمان بازی ریاضی با انگشتان و یادگیری ریاضی همبستگی معنا دار مثبت وجود دارد(69/0 r= ؛ 04/ p<). این نتایج نشان می دهند که بازی ریاضی با انگشتان بر بهبود عملکرد ریاضی دانش‏آموزان تأثیرمتوسط و مثبت دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:38
Last Modified: 02 Dec 2019 10:38
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10210

Actions (login required)

View Item View Item