ارزیابی عوامل موثر در شدت فرسایش و تولید رسوب درحوضه آبخیزگرمی¬چای

بیرامی, بایرامعلی and رستمی¬کیا, یونس and شريفي, جابر and حسینی¬فر, علی (2018) ارزیابی عوامل موثر در شدت فرسایش و تولید رسوب درحوضه آبخیزگرمی¬چای. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (ارزیابی عوامل موثر در شدت فرسایش و تولید رسوب درحوضه آبخیزگرمی¬چای)
wms97_UMA2018P155T3_FullPaperSubmission.pdf

Download (366kB)

Abstract

The phenomenon of acceleration erosion is one of the main factors in reducing the fertility and productive capacity of soil in agronomic and pasture lands. Awareness and identificaton of factors affecting the amount of erosion and sediment production in different land users and the preparation of the relevant map is one of the important, scientific and applied information layers in the executive departments, especially the operation of soil conservation and landuse planning in the watershed area. It will be. In this research, we tried to estimate the erosion and sediment of the studied watershed using the experimental model of MPSIAC using the SPSS statistical method. The data were analyzed. The results showed that the amount of weight of sediment caused by erosion from the basin level is equal to 92100, 1024 tons per year. Meanwhile, sub-basins F and G with an area of 14.8% of the total watershed area account for more than 25% of the total sediment production in the basin Also, the correlation coefficient between model variables with erosion and sediment yield has shown that among the nine factors of the five factor model in the severity of erosion and sediment production of the whole basin, three factors such as landslope, river erosion, and current erosion level The probability of 1% and land use at 5% level show a positive and significant correlation with estimated erosion and total sediment estimated basin Keywords: Effective Factors, Erosion, Sediment Production, Garmy Chay

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزیابی عوامل موثر در شدت فرسایش و تولید رسوب درحوضه آبخیزگرمی¬چای
Persian Abstract: پدیده فرسایش و تشدید آن یکی ازعوامل اصلی کاهش حاصلخیزی و توان تولیدی خاک در عرصه¬های زراعی و مرتعی است. آگاهی و شناخت عوامل موثر در میزان فرسایش و تولید رسوب در کاربرهای مختلف اراضی و تهیه نقشه مربوطه، یکی از لایه¬های اطلاعاتی مهم، علمی و کاربردی، در بخش¬های اجرایی، بویژه عملیات حفاظت خاک و آمایش سرزمین در سطح حوضه¬های آبخیز محسوب می¬شود. در این تحقیق سعی شده ضمن برآورد میزان فرسایش و رسوب حوضه آبخیز مورد مطالعه با استفاده از مدل تجربیMPSIAC ، با بکارگیری روش آماریSPSS ، داده¬های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادکه مقدار وزن کل مواد رسوبی ناشی از فرسایش، از سطح حوضه در سال برابر 1024/92100 تن می¬باشد. در این میان، زیر حوضه¬هایF و G با مساحت 8/14درصد از کل حوضه، بیش از 25 درصد کل رسوب تولیدی حوضه را به خود اختصاص داده¬اند. همچنین نتایج ضریب همبستگی بین متغییر¬های مدل با میزان فرسایش و تولید رسوب نشان داده که از میان عوامل نه گانه مدل، پنج عامل در شدت فرسایش و تولید رسوب کل حوضه موثر بوده¬اند، در این رابطه، سه عامل شیب اراضی، فرسایش رودخانه و وضعیت فعلی فرسایش در سطح احتمال 1% و کاریری اراضی در سطح 5% همبستگی مثبت و معنی¬داری را با مقادیر فرسایش و رسوب کل برآورد شده حوضه نشان می¬دهد. واژه¬های کلیدی: عوامل موثر، فرسایش، تولید رسوب، گرمی¬چای
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 18 Oct 2018 12:47
Last Modified: 18 Oct 2018 12:47
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/1023

Actions (login required)

View Item View Item