تاثیر سبک مدیریت کلاسی تعامل¬گرایانه بر اضطراب آزمون و اضطراب ماهیت ریاضی دانش‌آموزان پایه¬ی ششم

داداش زاده, مجید and خداکریمی, شهلا and داداش زاده, وحید (2016) تاثیر سبک مدیریت کلاسی تعامل¬گرایانه بر اضطراب آزمون و اضطراب ماهیت ریاضی دانش‌آموزان پایه¬ی ششم. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0136.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تاثیر سبک مدیریت کلاسی تعامل¬گرایانه بر اضطراب آزمون و اضطراب ماهیت ریاضی دانش‌آموزان پایه¬ی ششم
Persian Abstract: پژوهش حاضر، به بررسي تاثیر سبک مدیریت کلاسی تعامل گرایانه بر اضطراب آزمون و اضطراب ماهیت ریاضی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان پلدشت پرداخته است. این پژوهش، از نوع تحقیقات شبه آزمایشی بوده و طرح پژوهشی مورد استفاده در این پژوهش، طرح پیش¬آزمون و پس¬آزمون و با گروه¬های مقایسه است. جامعه آماری در این تحقیق، دانش¬آموزان پایه ششم ابتدایی شهر چالدران در سال تحصیلی 94-93 که تعداد آن 703 نفر (374 نفر دانش¬آموز پسر و 329 دانش¬آموز دختر) می¬باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت، 104 نفر تعیین و به روش نمونه¬گیری هدفمند انتخاب گردید. برای اندازه¬گیری اضطراب ریاضی دانش¬آموزان، از پرسشنامه¬ی 18 گویه¬ای اضطراب ریاضی شکرانی استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه¬، توسط صاحب-نظران تایید و تعیین پایایی درونی با ضریب آلفای کرونباخ، 77/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم¬افزار SPSS 23 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها، از روش¬های آماری توصیفی و نیز استنباطی شامل UNIANCOVA استفاده گردید. نتایج نشان داد اعمال سبک مدیریت تعامل¬گرایانه بر کاهش اضطراب آزمون ریاضی و کاهش اضطراب ماهیت ریاضی، موثر است. همچنین، میانگین اضطراب آزمون ریاضی و اضطراب ماهیت ریاضی در دختران کمتر از پسران است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 10 Nov 2019 05:51
Last Modified: 10 Nov 2019 05:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10252

Actions (login required)

View Item View Item