بررسی رابطه بین منبع کنترل درونی و بیرونی با ابعاد خوش بینی و بد بینی در دانش¬آموزان سال دوم مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه

سلیمانی, اسماعیل and جعفرزاده, لیلی and موسوی, مهین (2016) بررسی رابطه بین منبع کنترل درونی و بیرونی با ابعاد خوش بینی و بد بینی در دانش¬آموزان سال دوم مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016, Ardabil.

[img] Text
0174.pdf

Download (857kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه بین منبع کنترل درونی و بیرونی با ابعاد خوش بینی و بد بینی در دانش¬آموزان سال دوم مدارس متوسطه دوم شهر ارومیه
Persian Abstract: هدف مقاله حاضر بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی با ابعاد خوش بینی و بدبینی در دانش¬آموزان بود. نوع پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‏آموزان متوسطه دوم شهر ارومیه بود که براساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی چند مرحله ایی 165 دانش‏آموز انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خوش بینی و مقیاس منبع کنترل درونی و بیرونی استفاده شد. روش مطالعه همبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین رابطه بین متغیرهای مورد پژوهش از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان دادکه بین منبع کنترل درونی با خوش بینی(001/0≥p) و همچنین بین بدبینی با منبع کنترل بیرونی(001/0≥p) دانش‏آموزان رابطه مثبت و معناداری از لحاظ آماری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش منبع کنترل درونی، خوش بینی افزایش می یابد. براساس نتایج حاصله می توان نتیجه گیری نمود که با تعدیل منبع کنترل دانش‏آموزان می توان آنها را نسبت به مسایل خوش بین نمود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 05 Nov 2019 11:30
Last Modified: 05 Nov 2019 11:30
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10290

Actions (login required)

View Item View Item