تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان

میکاییلی, نیلوفر and رحیمی, ندا (2016) تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0387.pdf

Download (871kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان
Persian Abstract: فوبی اجتماعی بود. روش این مطالعه، آزمایشی با پیش¬آزمون-پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. جامعه¬ی آماری این پژوهش شامل کلیه¬ی دانش آموزان دختر داراي فوبي اجتماعي شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 93-1392 بود. به منظور انتخاب نمونه¬ مرحله شیوع شناسی ابتدا 400 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه¬ای از جامعه آماری انتخاب شدند. سپس از بین افراد دارای فوبی هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش¬آموزان دختر دارای اجتماعی (بر اساس نقطه برش)، 34 آزمودنی به صورت تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 17 نفره (يك گروه آزمايشي ويك گروه كنترل) قرار گرفتند. آزمودني هاي گروه آزمايش گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه¬ی 90 دقیقه¬ای تحت درمان پذيرش و تعهد قرار گرفتند. آزمودني هاي گروه كنترل هيچ مداخله¬¬ای دريافت نكردند. با استفاده از پرسشنامه¬های اضطراب، افسردگی و فوبی اجتماعی پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده علاوه بر آمار توصيفي از آزمون تحليل واريانس چندمتغيري (مانوا) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده¬ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش اضطراب و افسردگی و فوبی اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است (p< 0/001). بنابراين، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای دانش آموزان دارای فوبی اجتماعی قابلیت کاربرد داشته و می تواند به عنوان یک مداخله¬ی روانشناختی در کنار سایر مداخلات مورد استفاده قرار گیرد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:03
Last Modified: 02 Dec 2019 10:03
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10345

Actions (login required)

View Item View Item