رابطه کیفیت زندگی در مدرسه با انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل

مرادی, مسعود and شیخ الاسلامی, علی and پورسلیم, حسن (2016) رابطه کیفیت زندگی در مدرسه با انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل. In: The 2nd National Conference on School Psychology - 2016.

[img] Text
0390.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه کیفیت زندگی در مدرسه با انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف رابطه کیفیت زندگی در مدرسه با انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق را کلیه دانش¬آموزان دبیرستان های شهر اردبیل تشکیل می دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این دانش¬آموزان، 19000 نفر می¬باشد که بر اساس روش نمونه¬گیری تصادفی ساده 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسش¬نامه کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه تحصیلی دانش آموزان استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش¬نامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است. پایایی پرسش¬نامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (88/0)، پرسشنامه انگیزه تحصیلی (86/0) برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی دانش آموزان و ابعاد آن (رضایت عمومی، عواطف منفی، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی) بر انگیزه تحصیلی تأثیر می گذارد. نتایج تحلیل رگرسیون همچنین نشان داد که پنج بعد (انسجام اجتماعی، ماجراجویی، عواطف منفی، پیشرفت، رضایت عمومی) توانایی پیش بینی انگیزه تحصیلی دانش¬آموزان را دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Divisions: Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Subjects > Conferences > The 2nd National Conference on School Psychology - 2016
Date Deposited: 02 Dec 2019 09:57
Last Modified: 02 Dec 2019 09:57
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10348

Actions (login required)

View Item View Item