بررسی رابطه بین سبک های هویت و میزان استفاده از فضای مجازی

ملکی, مجید and جعفری, مهسا (2019) بررسی رابطه بین سبک های هویت و میزان استفاده از فضای مجازی. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00116-AB.pdf

Download (293kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه بین سبک های هویت و میزان استفاده از فضای مجازی
Persian Abstract: دسترسی به اینترنت پدیده ای فراگیر و همه جانبه در زندگی انسان های عصر حاضر است.همزمان با استفاده ی گسترده مردم از اینترنت شاهد نوعی وابستگی در جوانان و نوجوانان نیز هستیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و میزان استفاده از فضای مجازی صورت گرفته است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه و جامعه آماری مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران منطقه۵ در سال تحصیلی ۹8-13۹7 هستند. نمونه پژوهش حاضر شامل 100 نفر دانش آموزان دختر مدرسه حجاب در منطقه ۵ هستند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده های این پژوهش شامل پرسشنامه سبک هویت ( برزونسکی ، ۱۹۹۲) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ است. یافته های پژوهشی به وجود رابطه بین سبک هویت اطلاعاتی ،سبک هویت هنجاری ، سبک هویت سردرگم/اجتنابی و میزان استفاده از فضای مجازی دانش آموزان می پردازد که به ترتیب ضريب همبستگي پيرسون برابر 994/0 ، 993/0 و 992/0 که در سطح معناداري(0.001) ؛ رابطه معنی دار و مثبت بین متغیر ها وجود دارد. بنابراین بین سبک های هویت و میزان استفاده از فضای مجازی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 06:16
Last Modified: 08 Dec 2019 06:16
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10458

Actions (login required)

View Item View Item