نقش دشواری در تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی در پیش¬بینی اختلال اضطراب فراگیر دختران

آقازاده, سولماز (2019) نقش دشواری در تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی در پیش¬بینی اختلال اضطراب فراگیر دختران. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00139-AB.pdf

Download (417kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش دشواری در تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی در پیش¬بینی اختلال اضطراب فراگیر دختران
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دشواری¬های تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی در پیش¬بینی اختلال اضطراب فراگیر در بین دانش¬آموزان دختر انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش¬آموزان دختر دبیرستانی شهر اردبیل در سال تحصیلی 96-95 بودند که از بین آنها تعداد 60 نفر با تشخیص اختلال اضطراب فراگیر و به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع¬آوری داده¬های پژوهش از پرسشنامه¬های تنظیم هیجان، حساسیت اضطرابی و اختلال اضطراب فراگیر استفاده شد. داده¬های جمع¬آوری شده با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین دشواری در تنظیم هیجان و حساسیت اضطرابی با اختلال اضطراب فراگیر دختران رابطع منفی و معناداری وجود دارد(05/0>P). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که 14 درصد از واریانس اضطراب منتشر دانش¬آموزان توسط تنظیم هیجان¬، و31 درصد از واریانس اضطراب منتشر توسط حساسیت اضطرابی پیش¬بینی می¬شود. با توجه به نتایج می¬توان چنین نتیجه¬گیری کرد که که بین ابعاد مختلف متغیرهای پژوهشی حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی و اختلال اضطراب منتشر رابطه¬ و¬جود دارد و تنظیم هیجانی و حساسیت اضطرابی می¬توانند اختلال اضطراب منتشر را در دانش¬آموزان پیش¬بینی کنند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 06:50
Last Modified: 08 Dec 2019 06:50
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10462

Actions (login required)

View Item View Item