بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش‌آموزان شهر جیرفت

رودباری, محمدحسین and دولت آباد, امینه امیرمحمدی and رابری, ساره (2019) بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش‌آموزان شهر جیرفت. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00271-AB.pdf

Download (330kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش‌آموزان شهر جیرفت
Persian Abstract: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش‌آموزان شهر جیرفت بود. تحقیق موجود، به روش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری، شامل 946 دانش‌آموز مشغول به تحصیل، در مقطع متوسطه دوم در شهر جیرفت استان کرمان، در سال تحصیلی 97-1398 می‌باشد. حجم نمونه، از طریق محاسبه فرمول آماری به کار گرفته شده در جدول مورگان، 274 نفر برآورد شد. در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (با تخصیص متناسب)، استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خلاقیت عابدی (1383)، و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (1967) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش با استفاده از آزمون های آماری (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون t مستقل) و با نرم افزار SPSS23 صورت گرفته است. یافته های این پزوهش نشان داد که تمامی ابعاد عزت نفس(عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس تحصیلی و عزت نفس عمومی) با خلاقیت دانش‌آموزان شهر جیرفت رابطه معناداری دارند (01/0>p). همچنین مشخص گردید که به طور کلی عزت نقس نیز رابطه معناداری با خلاقیت دانش‌آموزان در شهر جیرفت دارد (01/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که به ترتیب بعد عزت نفس تحصیلی با ضریب تاثیر 509/0، بعد عزت نفس اجتماعی با ضریب تاثیر 289/0، بعد عزت نفس خانوادگی با ضریب تاثیر 262/0 و بعد عزت نفس عمومی با ضریب تاثیر 193/0 بیشترین تاثیر را بر خلاقیت دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر جیرفت دارند(01/0>p). و در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که بین عزت نفس دانش‌آموزان دختر با پسر با سطح معناداری تفاوت معنادار ندارند. همچنین بین خلاقیت دانش‌آموزان دختر با پسر با سطح معناداری نیز تفاوت معنادار ندارند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 08:00
Last Modified: 08 Dec 2019 08:00
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10491

Actions (login required)

View Item View Item