(ارزیابی محتوی برنامه ی دروس دانشگاه فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادی مصوب (نمونه موردی دانشگاه های فرهنگیان استان مازندران))

باطبی, پری and رضوی, سید حمید رضا (2019) (ارزیابی محتوی برنامه ی دروس دانشگاه فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادی مصوب (نمونه موردی دانشگاه های فرهنگیان استان مازندران)). In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00336-AB.pdf

Download (383kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: (ارزیابی محتوی برنامه ی دروس دانشگاه فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادی مصوب (نمونه موردی دانشگاه های فرهنگیان استان مازندران))
Persian Abstract: هدف از پژوهش ارزیابی محتوی برنامه ی دروس دانشگاه فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادی مصوب (نمونه موردی دانشگاه های فرهنگیان استان مازندران)است. اين پژوهش ازنظر هدف، کاربردي و ازنظر روش، از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه اساتيد مؤظف و غیر‌مؤظف شاغل در دانشگاه فرهنگيان (استان مازندران) در سال تحصیلی 98-97 است. بر اساس اطلاعات موجود حجم جامعه آماري 150 نفر مي باشد.که بر اساس جدول مورگان 100 نفر حجم نمونه آماری این پژوهش است. ابزار جمع‌آوري داده‌ها، پرسشنامه کیخانژاد (1396) بر اساس انتظارات و راهکارهای سند تحول بنیادین با 37 سؤال در هفت بعد (محتوای برنامه درسی ،اهداف برنامه‌ درسی ،فرآیند یاددهی-یادگیری ،دوره‌های کارورزی دانشجو معلمان ،تعامل با مراکز علمی توسط دانشجو، اساتید ،شیوه ارزیابی ،مشارکت اساتید در تولید برنامه درسی) است.و پرسش نامه خدیوی (1397) آگاهی معلمان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین با 24 گویه در ابعاد (ارزش شناسي، خودباوري، جامعه پذيري و مديريتي ) است . روايي صوري و محتوايي ابزارها به تائید چند تن از متخصصان و صاحب‌نظران رسيد و پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 89/0= α به‌دست‌آمده است. جهت تجزيه ‌وتحليل داده‌ها از آمار توصيفي (جداول، نمودار، ميانگين و انحراف معيار) و درآمار استنباطي با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های پارامتریک از جمله آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. نتايج نشان داد که؛ محتوای برنامه درسی ،اهداف برنامه درسی ،فرآیند یاددهی-یادگیری ،دوره های کارورزی دانشجو معلمان ،تعامل با مراکز علمی توسط دانشجو، اساتید ،شیوه ارزیابی ،مشارکت اساتید در تولید برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادین مورد بازنگری قرار گرفته است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:43
Last Modified: 08 Dec 2019 07:43
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10506

Actions (login required)

View Item View Item