¬الگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس بی¬اشتیاقی¬اخلاقی با نقش میانجی بدتنظیمی¬هیجان در دانش¬آموزان مقطع متوسطه دوم

احمدی, شیرین (2019) ¬الگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس بی¬اشتیاقی¬اخلاقی با نقش میانجی بدتنظیمی¬هیجان در دانش¬آموزان مقطع متوسطه دوم. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00385-AB.pdf

Download (417kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: ¬الگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس بی¬اشتیاقی¬اخلاقی با نقش میانجی بدتنظیمی¬هیجان در دانش¬آموزان مقطع متوسطه دوم
Persian Abstract: هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ¬الگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس بی¬اشتیاقی¬اخلاقی با نقش میانجی بدتنظیمی¬هیجان در دانش¬آموزان مقطع متوسطه دوم انجام گرفت. مواد و روش¬ها¬: پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. كليه دانش¬آموزان پسر دوره¬ی دوم متوسطه مدارس دولتي شهرستان اردبیل که در سال تحصيلي 1398 مشغول به تحصیل بودند جامعه آماري پژوهش حاضر را تشکیل می¬دادند. تعداد 250 نفر از این افراد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به صورت انفرادی به پرسش¬نامه¬های پرخاشگری¬سایبری، بدتنظیمی¬هیجان و بی¬اشتیاقی¬اخلاقی پاسخ دادند. داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS25 و8.80 Lisrel تجزیه و تحلیل شد. یافته¬ها: نتایج ضریب همبستگی نشان داد پرخاشگری سایبری با نمره کل بی¬اشتیاقی اخلاقی و مؤلفه‌های آن و با نمره کل بدتنظیمی¬هیجان رابطه معنادار دارد و همچنین بین بدتنظیمی¬هیجان و نمره کل بی¬اشتیاقی¬اخلاقی و مؤلفه‌های آن رابطه معنادار وجود دارد. همچنین مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است و شاخص¬هاي برازش مدل نيز، مسير بی¬اشتیاقی¬اخلاقی به پرخاشگری سایبری را با ميانجيگري بدتنظیمی¬هیجان تاييد كرد.نتیجه¬گیری: نتایج نشان داد که بی¬اشتیاقی¬اخلاقی با ضرایب مسیر بالایی که دارد، می‌تواند عامل مؤثری در پیش‌بینی پرخاشگری سایبری در دانش آموزان باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:29
Last Modified: 08 Dec 2019 07:29
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10511

Actions (login required)

View Item View Item