نقش ارضای نیازهای بنیادین روان¬شناختی، حمایت اجتماعی و هوش هیجانی در پیش¬بینی دلبستگی به مدرسه¬ی دانش¬آموزان دختر دورة متوسطه¬ی دوم

ترابی, نغمه and عبادی, متینه (2019) نقش ارضای نیازهای بنیادین روان¬شناختی، حمایت اجتماعی و هوش هیجانی در پیش¬بینی دلبستگی به مدرسه¬ی دانش¬آموزان دختر دورة متوسطه¬ی دوم. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00428-AB.pdf

Download (493kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش ارضای نیازهای بنیادین روان¬شناختی، حمایت اجتماعی و هوش هیجانی در پیش¬بینی دلبستگی به مدرسه¬ی دانش¬آموزان دختر دورة متوسطه¬ی دوم
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نیازهای بنیادین روان¬شناختی، حمایت اجتماعی و هوش هیجانی در پیش¬بینی دلبستگی به مدرسه¬ی دانش¬آموزان دختر مقطع متوسطه¬ی دوم مدارس شهرستان رشت در سال¬تحصیلی 98-1397 انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه¬ی ¬آماری شامل کلیه¬ی دانش¬آموزان دختر دورة متوسطه¬ی دوم شهرستان رشت بود که با روش نمونه¬گیری تصادفی خوشه¬ای 130 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت 110 پرسشنامة سالم گردآودری و تحلیل شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه¬ی نیازهای بنیادین روان¬شناختی گاردیا، دسی و رایان (2000)، پرسشنامه¬ی حمایت اجتماعی واکس، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و اسوارت (1986)، پرسشنامه¬ی هوش هیجانی شات، شوت و شاته (1998) و پرسشنامه¬ی دلبستگی به مدرسه¬ی موتون، دی وایت و گلازیر (1993) استفاده شد. داده¬ها با شاخص¬های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار spss25 تحلیل شدند. یافته¬ها نشان دادند که بین نیازهای بنیادین روان¬شناختی، حمایت اجتماعی و هوش هیجانی با دلبستگی به مدرسه¬ی دانش¬آموزان رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود داشت و مجموعه متغیرهای پیش¬بین قابلیت پیش¬بینی متغیر ملاک در این پژوهش را دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:34
Last Modified: 08 Dec 2019 07:34
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10526

Actions (login required)

View Item View Item