تأثیر یادگیری مشارکتی بر کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر

عباسی, نازنین زهرا (2019) تأثیر یادگیری مشارکتی بر کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00462-AB.pdf

Download (426kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تأثیر یادگیری مشارکتی بر کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره دوم متوسطه شهر قم در نیم سال تحصیلی اول 98-1397 تشکیل دادند که از این بین 30 نفر به روش نمونه گیری دردسترس، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) گمارده شدند. در گروه آزمایش از روش یادگیری مشارکتی با تقسیم¬بندی دانش آموزان به گروه¬های پیشرفت و در گروه کنترل از روش سنتی سخنرانی استفاده شد. به منظور جمع-آوری اطلاعات از پرسشنامه¬های کمک طلبی تحصیلی ریان و پنتریچ (1997) و سازگاری تحصیلی سینها و سینگ (1993) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته¬های حاصل از تحلیل داده¬های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش در متغیرهای کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی، تفاوت معناداری وجود دارد (001/0P<). با توجه به نتایج پژوهش می¬توان گفت، یادگیری مشارکتی به روش تقسیم بندی دانش آموزان به گروه-های مشترک، بر افزایش میزان کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر تأثیر معنی¬داری دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:06
Last Modified: 08 Dec 2019 07:06
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10530

Actions (login required)

View Item View Item