"بررسی علل و عوامل بیماری اوتیسم در اردبیل"

طومارقلو, خدیجه and نوبخت, محسن (2019) "بررسی علل و عوامل بیماری اوتیسم در اردبیل". In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00469-AB.pdf

Download (500kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: "بررسی علل و عوامل بیماری اوتیسم در اردبیل"
Persian Abstract: هدف این پژوهش بررسی علل و عوامل اوتیسم در اردبیل است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 127 نفر از بیماران استان اردبیل است. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه ای محقق ساخته که علل و عوامل اوتیسم ذکر شده مورد بررسی قرارگرفت، استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش از آزمون t استودنت و برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد. در ادامه برای رتبه بندی متغیرهای پژوهش و عوامل اوتیسم از روش میانگین استفاده شده است. در این تحقیق ما آمار توصیفی را از طریق نرم افزار21 Spss و فرضیه ها را با آزمون رتبه بندی فریدمن انجام می دهیم. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش میانگین، نشان می دهد که سابقه خانوادگی با میانگین 81/3 دارای بالاترین میانگین وبا بار عاملی65/0رتبه سوم را بدست آورده است. قرارگرفتن مادر در معرض مواد پرخطر با میانگین رتبه 39/3 پایین ترین میانگین و بالاترین رتبه با بارعاملی 89/0 را به خود تخصیص داده است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:06
Last Modified: 08 Dec 2019 07:06
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10533

Actions (login required)

View Item View Item