پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر پایه مولفه های باورهای فراشناختی (مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)

ابوالقاسم حکیم, نوین and ملکی پیربازاری, معصومه and صالحی, سیروس (2019) پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر پایه مولفه های باورهای فراشناختی (مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی رحمان رامسر). In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00488-AB.pdf

Download (493kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر پایه مولفه های باورهای فراشناختی (مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی رحمان رامسر)
Persian Abstract: زمینه و هدف: پیشرفت تحصیلی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی نظام آموزشی می باشد و تمام کوشش های این نظام برای پوشاندن جامعه عمل به این امر است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان از طریق مولفه های باورهای فراشناختی انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است.. 200 نفر برای آزمون فرضیه ها ، از دانشجویان مؤسسه آموزش عالی رحمان رامسر، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه¬ای گیری انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه باورهای فراشناختی ولز (1997) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart Plss3 نحلیل شد. جهت بررسی داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: خودآگاهی شناختی، 53 درصد تغییرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان، نیاز به مهار فکر 9/11 درصد تغییرات، مهارپذیری و خطر 6/3 درصد تغییرات و باورهای مثبت درباره نگرانی 1/1 درصد تغییرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی می¬کنند. میزان F مشاهده شده برای متغیرهای پیش بین در سطح احتمال 001/0 معنادار است. این یافته نشان می¬دهد که این متغیرها به صورت معناداری قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی می¬باشند. نتیجه گیری: بین باورهای فراشناختی و مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین هرچقدر خودآگاهی، مهار فکر، مهارپذیری خطر، باورهای مثبت درباره نگرانی در فرد تقویت شود، پیشرفت تحصیلی در دانشجویان نمایان می شود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 08 Dec 2019 07:04
Last Modified: 08 Dec 2019 07:04
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10539

Actions (login required)

View Item View Item