نقش واسطه¬ای انسجام خانواده در رابطه بین هیجان پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر شهر مشهد

حبیبی, مرضیه and جدیدی, سما and ریحانی, مهناز (2019) نقش واسطه¬ای انسجام خانواده در رابطه بین هیجان پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر شهر مشهد. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
I-00536-AB.pdf

Download (387kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: نقش واسطه¬ای انسجام خانواده در رابطه بین هیجان پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر شهر مشهد
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه¬ای انسجام خانواده در رابطه بین هیجان پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه نظری شهر مشهد در سال تحصیلی۱۳۹۶-۹۷ به تعداد حدود 1700 نفر بودند. به روش نمونه‌گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای، حجم نمونه 384 نفر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی انتخاب شدند. به منظور جمع¬آوری اطلاعات از پرسشنامه¬های انسجام خانواده فیشر و همکاران (1992)، هیجانات پیشرفت پکران و همکاران (2002) و سازگاری تحصیلی سینها و سینگ (1993) استفاده شد. از آزمون تحلیل مسیر به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که انسجام خانواده نقش واسطه‌گری بین هیجانان پیشرفت و سازگاری تحصیلی دارد. همچنین، 40 درصد از تغییرات واریانس نمرات سازگاری تحصیلی با واسطه‌گری انسجام خانواده توسط هیجانات پیشرفت در بین دانش آموزان قابل تبیین است. علاوه¬براین، با توجه به یافته¬های پژوهش، میزان 30/0 واریانس انسجام خانواده و 62/0 از واریانس سازگاری تحصیلی توسط هیجانات پیشرفت در بین دانش آموزان تبیین شد. در مجموع می¬توان گفت که برنامه‌ریزی جهت ارتقای انسجام خانواده می‌تواند نقش مهمی در هیجانات پیشرفت و سارگاری تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 10 Dec 2019 06:50
Last Modified: 10 Dec 2019 06:50
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10616

Actions (login required)

View Item View Item