تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی خوانداری پایه ابتدایی از حیث توجه به مفاخر انسانی در سال تحصیلی98-97

جمالی, حانیه and یحیایی فرد, مریم (2019) تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی خوانداری پایه ابتدایی از حیث توجه به مفاخر انسانی در سال تحصیلی98-97. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
C-00239-AB.pdf

Download (942kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی خوانداری پایه ابتدایی از حیث توجه به مفاخر انسانی در سال تحصیلی98-97
Persian Abstract: هدف اصلی در این تحقیق،تحلیل محتوای کتاب های فارسی خوانداری پایه ابتدایی از حیث توجه به مفاخر انسانی است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای کتاب های درسی فارسی خوانداری پایه ابتدایی در سال تحصیلی98-97 می باشد و حجم نمونه با حجم جامعه آماری برابر می باشد. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺷﻤﺎرش ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻊ داده آوري ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ، ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب مقوله های مفاخر انسانی بود در ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ مضمون بود ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در واقع در این تحلیل محتوا متن کتاب ها با توجه به پرداختن به مقوله های مشخص شده برای مفاخر انسانی ایرانی که شامل مفاخر فرهنگی(مذهبی، ایثار، ادبی، هنری و سیاسی) و مفاخر علمی(علوم انسانی، علوم تجربی، علوم محض و علوم فنی) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. بر اساس تحلیل و امار بدست امده در فارسی خوانداری پایه ابتدایی به مقوله شخصیت ها و مفاخر مذهبی نسبت به سایر مشاهیر بیشتر پرداخته شده است و بعد از ان به ترتیب به شخصیت و مشاهیر ایثار و فداکار بیش از شخصیت های ادبی،سیاسی،علوم انسانی،علوم تجربی پرداخته شده است و کمترین درصد به شخصیت های حوزه علوم فنی اختصاص دارد از انجا که مشاهیر و مفاخر در دو دسته شخصیت های فرهنگی و علمی تقسیم شده اند می توان به طور کلی بیان کرد که به شخصیت های فرهنگی توجه بیشتری شده است.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 11 Dec 2019 09:50
Last Modified: 11 Dec 2019 09:50
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10658

Actions (login required)

View Item View Item