بررسی تاثیر آموزش چند رسانه ای بر انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دروس علوم تجربی دانش آموزان دوره متوسطه پسرانه شهرستان بابل

زاهدیان, خلیل and امام قلی زاده, دکتر سعید (2019) بررسی تاثیر آموزش چند رسانه ای بر انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دروس علوم تجربی دانش آموزان دوره متوسطه پسرانه شهرستان بابل. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
C-00425-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی تاثیر آموزش چند رسانه ای بر انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دروس علوم تجربی دانش آموزان دوره متوسطه پسرانه شهرستان بابل
Persian Abstract: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش چند رسانه ای بر انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دروس علوم تجربی دانش آموزان دوره متوسطه پسرانه شهرستان بابل می باشد. روش پژوهش ازنوع طرح¬های تجربی شبه تجربی است.و با استفاده از روش پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش حاضر كليه دانش آموزان دوره متوسطه پسرانه شهرستان بابل در سال تحصيلي 1397-98 مي باشد .نمونه آماري شامل20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل میباشد . ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل، پرسشنامه‌ی انگیزه پیشرفت هرمنس 29 گویه ای و عملکرد تحصیلی 20 گویه ای است که با طیف لیکرت تنظیم شده است . و به منظور اعتباریابی، با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ همسانی درونی پرسشنامه 76/0به دست آمد.درتحلیل داده ها از آمارتوصیفی(میانگین،فراوانی،انحراف معیار)وآماراستباطی تفاوت گروه های آزمایش و کنترل با استفاده از آزمون کواریانس مورد سنجش قرار گرفت.میانگین بین گروهها در ارتقاء انگیزه پیشرفت گروه پیش‌آزمون آزمایش به ميزان 5.50 نمره بيشتر از ميانگين گروه پس‌آزمون کنترل بود و در مولفه عملکرد تحصیلی. به ميزان 2.70 نمره بيشتر از ميانگين گروه پس آزمون کنترل بود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 11 Dec 2019 10:08
Last Modified: 11 Dec 2019 10:08
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10688

Actions (login required)

View Item View Item