ارزیابی مشکلات سلوکی و مدل سازی برنامه حمایتی موثر جهت کاهش این مشکلات در میان افراد تحت پوشش دفتر شبه خانواده بهزیستی استان اردبیل

Rezaei Sharif, Ali ارزیابی مشکلات سلوکی و مدل سازی برنامه حمایتی موثر جهت کاهش این مشکلات در میان افراد تحت پوشش دفتر شبه خانواده بهزیستی استان اردبیل. University of Mohaghegh Ardabili.

Full text not available from this repository.

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the CONDUCT PROBLEM and modeling an effective supportive program to reduce these problems among individuals covered by a semi-family welfare office in Ardebil province, which was mixed (quantitative and qualitative). The statistical population of this research is the people under the umbrella of the Ardebil province's welfare family. Sampling method was randomly assigned to 165 individuals and in the qualitative section targeted to reach the saturation limit of 30, 15 girls and 15 heads. The research instrument was a semi-structured interview in the qualitative part of the questionnaire. The data obtained in the quantitative section were selected using the covariance analysis and data analysis in the qualitative section after selecting the important terms and categories and the main themes were selected and the three main themes (aggressive behavior, lawless behavior, social problems ) Is obtained. The results of this study indicate that the frequency of aggression behavior, criminal behavior and social problems in children and adolescents with high behavioral problems has been significantly reduced by implementing a supportive program which indicates the effectiveness of this program.

Item Type: Other
Persian Title: ارزیابی مشکلات سلوکی و مدل سازی برنامه حمایتی موثر جهت کاهش این مشکلات در میان افراد تحت پوشش دفتر شبه خانواده بهزیستی استان اردبیل
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر ارزیابی مشکلات سلوکی و مدل سازی برنامه حمایتی موثر جهت کاهش این مشکلات در میان افراد تحت پوشش دفتر شبه خانواده بهزیستی استان اردبیل می باشد که به روش آمیخته (کمی، کیفی) بود. جامعه آماری این پژوهش را افراد تحت پوشش دفتر شبه خانواده بهزیستی استان اردبیل تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در بخش کمی تصادفی خوشه ای تعداد165 نفر و در بخش کیفی هدفمند بود که تا رسیدن به حد اشباع بود که به تعداد 30 نفر 15 دختر و 15 سر انتخاب گردید. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته سلوک و در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. دادهای به دست آمده در بخش کمی با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و تحلیل داده ها در بخش کیفی بعد از انتخاب عبارات و گویه های مهم مقوله ها و بعد مضامین اصلی انتخاب شد و 3 مضامین اصلی(رفتار پرخاشگرانه، رفتار قانون شکنانه، مشکلات اجتماعی) به دست آمده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد فراوانی رفتار پرخاشگری، رفتار قانوشکنانه و مشکلات اجتماعی در کودکان و نوجوانان دارای مشکلات سلوک بالا بوده که با اجرای برنامه حمایتی تدوین شده کاهش قابل ملاحضه ای داشته است که نشان از اثر بخشی برنامه مذکور است.
Subjects: Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Divisions > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 24 Dec 2019 11:11
Last Modified: 25 Dec 2019 09:38
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10822

Actions (login required)

View Item View Item