رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و هوش معنوی با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان

نوری خواجه غیاثی, لیلا (2019) رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و هوش معنوی با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان. In: 2nd national conference on social hurts, 2019, Ardabil.

[img] Text
H-00057-AB.pdf

Download (555kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و هوش معنوی با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان
Persian Abstract: مقدمه: اعتیاد به اینترنت به استفاده مفرط از اینترنت(روزانه بیش از سه ساعت) اطلاق می‌شود که استمرار این روند به بروز مشکلات روحی، جسمی، اجتماعی و شغلی می‌انجامد. شناخت عوامل مرتبط و موثر بر بروز این اختلال راهگشایی برای پیشگیری از آن خواهد بود، عواملی مانند عملکرد خانواده، هوش معنوی، تنظیم هیجان. هدف از این تحقیق بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و هوش معنوی با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان می‌باشد. مواد و روش ها: روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و تعداد نمونه‌ها 400 نفر از نوجوانان مقطع متوسطه شهر کرج در سال 95-94 می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. واحدهای پژوهش به پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ، هوش معنوی کینگ، عملکرد خانواده مک مستر و دشواری در تنظیم هیجان گراتز پاسخ دادند. در بخش آمار استنباطی از تحلیل همبستگی و برای آزمون مدل تحقیق از آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌ها بیانگر این است که بین اعتیاد به اینترنت و عملکرد خانواده همبستگی منفی معنادار، بین اعتیاد به اینترنت و هوش معنوی و دشواری در تنظیم هیجان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. براي آزمون فرضيه¬ي اصلي و مشخص کردن ميزان تأثير متغيرهاي درونداد (کارکردهاي خانواده و هوش معنوی) بر متغير برونداد (اعتیاد به اینترنت) و نقش متغیر میانجی‌گر (دشواری در تنظیم هیجان) از آزمون تحليل مسير و نرم افزار ليزرل استفاده شد. نتايج تجزيه و تحليل داده¬ها نشان دهنده¬ي ميزان اثر یک متغير در متغير ديگر و رابطه¬ي علي بین متغيرهاست. نتیجه‌گیری: بین اعتیاد به اینترنت با هوش معنوی و عملکرد خانواده با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان رابطه وجود دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:23
Last Modified: 31 Dec 2019 07:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10854

Actions (login required)

View Item View Item