(نقش اهمال¬کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در دانش¬آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت )

ترابی, نغمه and جلیل القدر نیری, بهاره (2019) (نقش اهمال¬کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در دانش¬آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت ). In: 2nd national conference on social hurts, 2019, Ardabil.

[img] Text
H-00114-AC.pdf

Download (385kB)
Official URL: http://uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: (نقش اهمال¬کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در دانش¬آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت )
Persian Abstract: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اهمال¬کاری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه در پیش¬بینی اعتیاد به اینترنت دانش¬آموزان دختر مقطع متوسطه¬ی دوم مدارس شهرستان رشت انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه¬ی آماری شامل کلیه¬ی دانش¬آموزان دختر مقطع متوسطه¬ی دوم مدارس شهرستان رشت 98-1397 بود که با روش نمونه¬گیری تصادفی خوشه¬ای چند¬¬مرحله¬ای 110 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه¬ی اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسشنامه¬ی اهمال¬کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم، پرسشنامه¬ی انگیزش تحصیلی هارتر و پرسشنامه¬ی دلبستگی به مدرسه موتون و همکاران استفاده شد. داده¬ها با شاخص¬های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم¬افزار spss 19 تحلیل شدند یافته¬ها نشان دادند که بین اهمال¬کاری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت رابطه¬ی مثبت معناداری و بین انگیزش تحصیلی ودلبستگی به مدرسه با اعتیاد به اینترنت رابطه¬ی منفی معناداری وجود داشت (p<0/05) همچنین نتایج نشان داد اهمال¬کاری تحصیلی به طور مستقیم، انگیزش تحصیلی و دلبستگی به مدرسه به طور معکوس اعتیاد به اینترنت را پیش¬بینی می¬کنند.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 31 Dec 2019 07:27
Last Modified: 31 Dec 2019 07:27
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/10860

Actions (login required)

View Item View Item