تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر عزت نفس و خودکفایی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد

چاقوساز, مرضیه and شجاعی, علیرضا (2019) تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر عزت نفس و خودکفایی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
D-00326-AB.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر عزت نفس و خودکفایی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد
Persian Abstract: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر عزت¬نفس و خودکفایی زنان تحت پوشش کمیته امداد انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرایان در سال 137 بودند که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 15 نفر و گروه کنترل 15 نفر گمارده شدند. جلسات آموزشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی به شیو ه گروهی به‌صورت 10جلسه طی 2ماه و 15 روز به‌صورت هفته‌ای یک جلسه 90 دقیقه‌ای برای گروه آزمایش برگزار شد. درحالی که گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی دریافت نکردند. به منظور جمع¬آوری اطلاعات از پرسشنامه¬های عزت نفس کوپر اسمیت (1965) و احساس خودکفایی (محقق ساخته) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده¬ها از از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته¬های حاصل از پژوهش نشان داد که، با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون گروه‌های آزمایش و گروه کنترل در متغیرهای عزت¬نفس و خودکفایی، تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی دیگر، می¬توان گفت که آموزش گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر افزایش عزت نفس و خودکفایی زنان تحت پوشش کمیته امداد تأثیر دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 11 Jan 2020 09:14
Last Modified: 11 Jan 2020 09:14
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11071

Actions (login required)

View Item View Item