بررسی نقش واسطه ای سبک های هویت دررابطه بین بافت اجتماعی کلاس واشتیاق تحصیلی دردانش آموزان دختر مقطع دبیرستانی دوره اول شهرخواف

ذبیحی حصاری, نرجس خاتون and شجاع سلامی, طیبه (2019) بررسی نقش واسطه ای سبک های هویت دررابطه بین بافت اجتماعی کلاس واشتیاق تحصیلی دردانش آموزان دختر مقطع دبیرستانی دوره اول شهرخواف. In: The 1st National Conference of the Future School - 2019, 2019, Ardabil.

[img] Text
E-00219-AC.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: بررسی نقش واسطه ای سبک های هویت دررابطه بین بافت اجتماعی کلاس واشتیاق تحصیلی دردانش آموزان دختر مقطع دبیرستانی دوره اول شهرخواف
Persian Abstract: هدف تحقیق بررسی نقش واسطه ای سبک های هویت دررابطه بین بافت اجتماعی کلاس واشتیاق تحصیلی دردانش آموزان دختر مقطع دبیرستانی دوره اول شهرخواف می باشد.نوع تحقیق روش تحقیق حاضر توصیفی ازنوع همبستگی می باشد.جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستان شهر خواف که درسال 98-97به تحصیل اشتغال دارندو به روش نمونه گیری مبتنی برهدف120 دختردبیرستانی دوره اول به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند.ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه های اشتیاق تحصيلي فردريكز، بلومنفيلد(2004)،سبک هویت (ISI-6G)وادراک ازساختار کلاس درس بلک برن(1998)می باشد.داده های جمع آوری شده بااستفاده ازآمارتوصیفی واستنباطی استفاده که شاخصهای آمارتوصیفی جداول فراوانی،میانگین،انحراف استانداردوترسیم نمودارهاجهت عینی ترشدن نتایج بدست آمده وبه منظوراثبات یاردفرضیه های تحقیق ازروش تحلیل مسیراستفاده شدودرکلیه تجزیه وتحلیل های آماری این پژوهش ازنرم افزار spss و Amos استفاده شد.پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج ذیل حاصل گردید: رابطه بافت اجتماعی با اشتیاق تحصيلی ورابطه بين بافت اجتماعی و سبک های هویت مثبت و معنی دار می باشدوسبک های هویت نیز بااشتیاق تحصیلی رابطه مثبت ومعنی دارداردوهمچنین رابطه واسطه ای سبک های هویت بامتغیرهای بافت اجتماعی واشتیاق تحصیلی معنی دارمی باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Divisions: Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Subjects > Conferences > The 1st National Conference of the Future School - 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 06:34
Last Modified: 09 Feb 2020 06:34
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11120

Actions (login required)

View Item View Item