تأثیر آموزش به روش پرسشگری بر انعطاف پذیری شناختی دانش‌آموزان پسر

منتظری, حمیدرضا and حسین پور, سید کمال and ارفع, فاطمه (2019) تأثیر آموزش به روش پرسشگری بر انعطاف پذیری شناختی دانش‌آموزان پسر. In: 2nd National Conference on Social Harms 2019.

[img] Text
G-00264-AC.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Persian Title: تأثیر آموزش به روش پرسشگری بر انعطاف پذیری شناختی دانش‌آموزان پسر
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش به روش پرسشگری بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان پسر پایه دهم دوره متوسطه دوم رشت بود. این پژوهش شبه آزمایشی بوده و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه دهم دوره متوسطه دوم ناحیه 1 و 2 شهر رشت در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 3045 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای نمونه‌ای به حجم 40 نفر انتخاب شد. در این پژوهش از بسته آموزش به روش پرسشگری و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار Spss20 و آزمون آماری تحلیل کوواریانس انجام شد. در بررسی فرضیه اصلی پژوهش یافته ها نشان داد که بین آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در متغیر ترکیبی جدید حاصل از مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (71/0 = اثر پیلایی، 001/0 > p، 33/27 = (33 ،3) F). در بررسی فرضیه های ویژه نیز یافته ها نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در ادراک کنترل پذیری (33/0 = 2η، 001/0 > p، 54/18 = (40 ،1) F)، ادراک توجیه رفتار (69/0 = 2η ،001/0 > p، 39/83 = (40 ،1) F) و ادراک گزینه های مختلف (15/0 = 2η ،001/0 > p، 94/6 = (40،1) F) تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به تأثیر معنی داری که آموزش پرسشگری بر انعطاف پذیری دانش آموزان دارد، لذا ضروری است که این مهارتها در واحدهای درسی و دوره های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت معلمان بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بتوانند دانش آموزانی برخوردار از روحیه پرسشگر و کنجکار و منعطف پرورش دهند.
Subjects: Divisions > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Divisions: Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Subjects > Conferences > 2nd National Conference on Social Harms 2019
Date Deposited: 09 Feb 2020 08:08
Last Modified: 09 Feb 2020 08:08
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11157

Actions (login required)

View Item View Item