اثر استفاده طولانی مدت از کفش motion control بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی و نیروی عکس¬العمل زمین طی دویدن در دونده¬های مرد مبتدی با پای پرونیت

Valizadeh Oranj, Aidin (2019) اثر استفاده طولانی مدت از کفش motion control بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی و نیروی عکس¬العمل زمین طی دویدن در دونده¬های مرد مبتدی با پای پرونیت. Masters thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
980212_Dissertation_Template (2) (1).pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

Research Aim:Most of the functional disorders in the foot area are caused by changes in the arches of the foot. The motion control shoes are designed to control excessive movement of the back of the foot. Walking disorder disrupts the lives of people with excessive pronation. Therefore, identifying the right solution for people with over-pronation is important. The purpose of this study was to investigate the effect of long-term use of motion control shoes on electromyographic activity of lower extremity muscles and ground reaction force during running in beginner male runners with peroneal leg. Research method:The statistical sample of this study consisted of 24 men with perunate legs who volunteered to participate in the study. Subjects were randomly divided into two control groups (age: 24.1 ± 5.6 years, height: 166 ± 2.2 cm, weight: 52.66 ± 6.3 kg). The experimental group (age: 24.1 ± 5.6 years, height: 166 ± 2.2 cm, weight: 52.66 ± 6.3 kg) was divided into two groups. Bone drooping method was used to divide the subjects into two groups of peroneal and healthy foot. Subjects were asked to sit on a chair and put their feet in the open position. The individual's feet were then placed in a natural position, so that the researcher placed his or her self-esteem under the inner ankle. The person gently moves the foot in and out so that the researcher's index finger and thumb are aligned. In this case, the vessel extension was marked and then the distance between the bump and the floor was measured by a ruler. The subjects were then asked to stand upright and to distribute their weight equally on two legs. In this case, the height of the vessel was measured from the floor. If the displacement of these two modes was nine to five millimeters, the foot had normal and if equal to or greater than 10 millimeters individual had foot pronation. The subjects' upper legs were identified by the ball firing test. All subjects were right-handed. Findings: The findings of the present study showed that after prolonged use of control motion shoes internal-external force during pushing phase (d = 0.86 ؛ P = 0.022) and also the time of peak force in vertical direction during The heel contact phase (d = 1.05; P = 0.013) had a significant increase during post-test compared to pre-test. Vertical loading rate also showed a significant decrease during the post-test compared to the pre-test (P = 0.43; P = 0.010). Other components of ground reaction forces in three directions, peak time, center of pressure and free torque did not show any significant difference during post-test compared to pre-test in experimental group (P <0.05). Conclusion:The results of this study showed that foot hyperpronation is associated with abnormalities in kinetic pattern and electromyographic activity of muscles during walking. Motion control shoes help to improve this anomaly.

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: اثر استفاده طولانی مدت از کفش motion control بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی و نیروی عکس¬العمل زمین طی دویدن در دونده¬های مرد مبتدی با پای پرونیت
Persian Abstract: هدف:اغلب اختلالات عملکردی در ناحیه پا به واسطه تغییرات در قوس¬های پا ایجاد می¬شود. کفش motion control برای کنترل حرکت بیش از حد قسمت عقب پا طراحی شده است. اختلال در راه رفتن، زندگی افراد را که پرونیشن بیش از حد پا دارند مختل می-کند. از این رو شناسایی راهکار مناسب برای افراد دارای پرونیشن بیش از حد پا از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر استفاده طولانی مدت از کفش motion control بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی و نیروی عکس¬العمل زمین طی دویدن در دونده¬های مرد مبتدی با پای پرونیت بود. روش‌شناسی پژوهش:نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 24 مرد دارای پای پرونیت بودند که داوطلب شرکت در پژوهش حاضر شدند. آزمودنی¬ها بطور تصادفی در دو گروه کنترل (سن: 6/5±1/24 سال، قد: ±2/2±166سانتی¬متر، وزن: 3/6±66/52کیلوگرم) گروه تجربی (سن: 6/5±1/24 سال، قد: ±2/2±166سانتی¬متر، وزن: 3/6±66/52کیلوگرم) تقسیم شدند. از روش افتادگی استخوان ناوي براي تقسیم¬بنديآزمودنی¬ها بـه دو گروه کف پاي پرونیت شده و سالم استفاده شد.از آزمودنی¬ها خواسته شد روي یک صندلی قرار بگیرند و پاي خود را در حالت بی¬وزنی قرار دهند .سپس پاي فرد در حالت طبیعی مفصل تحت قـاپی قـرارداده شد، بهطوريکه محقق انگشـت شسـت خـود را زیـرقوزك داخلی قرار می¬داد و فرد به آرامی پـا را بـه داخل وخارج می¬چرخاند تا انگشت اشاره و شست محقـق در یـکراستا قرار گیرد. در این حالت ابتدا زائده ناوي علامت زده شد و سپس فاصله بین برجستگی ناوي و کف با خط¬کش اندازه¬گیري شد. سپس از آزمودنی خواسته شد در وضعیتایستاده قرار گیرد و به طور مساوي وزن خود را روي دو پا توزیع کند. در این حالت نیـز ارتفاع ناوي از کف اندازه¬گیري شد. درصورتیکه اخـتلاف انـدازه هـاي این دو حالت نه تا پنج میلی¬متر بـود، کـف پـاي فـرد نرمـال و اگـر مساوي و یـا بیشتر از 10 میلـی¬متر مـی¬شد فرد داراي پرونیشن پا بود. پای برتر آزمودنی¬ها توسط آزمون شوت نمودن توپ مشخص گردید. تمام آزمودنی¬ها راست¬پا بودند. یافته‌ها:یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد که پس از استفاده طولانی مدت از کفش control motion نیرو در راستای داخلی-خارجی طی فاز هل دادن (022/0= P؛ 86/0=d) و نیز زمان رسیدن به اوج نیروها در راستای عمودی طی فاز تماس پاشنه(013/0= P؛ 05/1= d) افزایش معناداری را طی پس¬آزمون در مقایسه با پیش¬آزمون داشت. همچنین نرخ بارگذاری عمودی کاهش معناداری را طی پس آزمون در مقایسه با پیش¬آزمون نشان داد (010/= P؛ 43/0= P). سایر مولفه¬های نیروهای عکس-العمل زمین در سه راستا، زمان رسیدن به اوج، مرکز فشار و گشتاور آزاد هیچگونه اختلاف معناداری را طی پس¬آزمون در مقایسه با پیش¬آزمون در گروه تجربی نشان نداند (05/0> P). نتیجه‌گیری:نتایج پژوهش حاضر نشان داد هایپرپرونیشن پا با ناهنجاری در الگوی کینیتکی و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات هنگام راه رفتن همراه است. کفش motion control در بهبود این ناهنجاری موثر است.
Supervisor:
SupervisorE-mail
Siahkouhian, MarefatUNSPECIFIED
Jararnezhadgero, AmirAliUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
Bolboli, LotfaliUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences
Divisions > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Sport Sciences
Date Deposited: 31 May 2020 04:15
Last Modified: 31 May 2020 04:15
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11313

Actions (login required)

View Item View Item