A Study of Couples of Mystical Concepts of "Sadness and mystical joy","Fear and Hope" and "Companionship and scare" in Persian mystical texts.

mansouri ale hashim, Samanehe (2019) A Study of Couples of Mystical Concepts of "Sadness and mystical joy","Fear and Hope" and "Companionship and scare" in Persian mystical texts. Masters thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
بررسی مفاهیم زوجی «قبض و بسط»، «خوف و رجا» و «انس و هیبت».pdf

Download (747kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

Research Aim:goal of all endeavors in human life is to attain true perfection, the mystics are the ones who are guided by true happiness and are the most prominent creatures of their kind. For this reason, the primary purpose of this study is to understand the mystics through their writings and writings but since it is not possible to examine all the mystical states, it is for this reason that in this study the concept of couples "Fear and Hope", "Sadness and mystical joy" and "Companionship and scare" will be considered One of the main purposes of this thesis is to study these situations and how they appear in the most prominent mystical works of Persian literature. The scope of this researh : "ehyaie oulomuddin" Mohammad Ghazali, "savaneh" Ahmad Ghazali, "hadige" Sanai, "manteg al teir" Attar, «ma'aref» bahavalad and "Masnavi" Jalaluddin Rumi's. Research method: In this study the main themes such as "fear and hope", "mystical sadness" and "companionship and intimidation" were discussed using a descriptive-analytical method. This has been explored through resources and documents available in libraries and data retrieval and data collection. The author uses his research to review articles and categorize them into various topics, findings, documents and bulletins containing authoritative sources. Findings: "Fear and Hope", "Sadness and mystical joy" and "Companionship and scare" are coupled concepts that are considered Mystical moods. "Fear and Hope" is a state of affairs for beginners, "Sadness and mystical joy" for average seekers, and finally "awe and anger" for Those who have reached the final stage But it is not that the seeker in general, when he enters the phase of "mystical sadness and happiness" has left fear and hope but that the seeker also progresses each time has its lower stages, because at this stage From mystical life, he goes up and down and he has all these experiences. Mystics talk about all of these situations but according to their school of thought, they prefer one pair concept to another and present their perspective to the audience in their mystical works. Conclusion: In this study while emphasizing on basic themes such as "fear and hope", "mystical sadness and happiness" and "accompanying and frightening" as the main topic of discussion using descriptive-analytical method, these concepts were studied in mystical texts. And then it was concluded that: Mystical works express the inner states of its speakers and the emergence of each of these states depends on the existential capacity of man. Thus, the creator of the work tends to one of these modes depending on his mood and by recognizing God's beautiful attributes or his fearful attributes, the written text leads him to a situation that is either due to his fearful attributes, such as "fear, sadness, companionship "Or the results of her beautiful traits Mystical "hope, happiness, and mysticism" have a special form. Therefore, the deadly austerity mystics pay more attention to the fearful attributes of God and frighten the audience but the mystics in love pay more attention to the infinite grace and mercy of God. According to mystics, the reasons for the appearance of fear in the seeker are: Increasing knowledge of God and His attributes, especially His fearful attributes, as well as seeing the weakness and weakness of man, as well as knowing the errors and sins of man that cause him to fear torment Is. On the contrary, if the mystic looks at God in love and gets rid of the thought of profit and loss and no longer thinks of something other than God and his love, in such a way he will always live with hope and this comes but about "Sadness and mystical joy, the author Carefully examines issues such as love, death, the world and algebra, and the authority to explain the causes of these states. And they come to the conclusion that either of these things can cause "Sadness and mystical joy" and may even cause one, both effects in the mystic. "Companionship and scare" is considered by many mystics to be the result of God's love because as peopleknowledge of God grows, "Companionship and scare" will increase Human beings will also experience "Companionship and scare" when confronted with anything unknown.

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: بررسی مفاهیم زوجی عرفانی «قبض و بسط»،«خوف و رجا» و «انس و هیبت» در متون عرفانی فارسی
Persian Abstract: هدف: هدف از تمام تلاش¬ها در زندگی، رسیدن به قلۀ کمال و سعادت است. عارفان بهسعادت واقعی رهنمون شده¬اندو وارسته¬ترین موجودات نوع خود هستندازاین‌روی هدف اولیه در این پژوهش،شناخت عرفا، از طریق احوال و آثار آن¬هاست اما ازآنجایی‌که مجال پرداختن به‌تمامی احوال عرفانی وجود ندارد لذا تنها به مفاهیم زوجی پرداخته می¬شود و بررسی این احوال و چگونگی بروز آنان، از اهداف اصلی این رساله به شمار می¬آید. دامنۀ کار: «احیاءعلوم¬الدین» محمد غزالی، «سوانح» احمد غزالی، «حدیقه‌الحقیقه» سنایی، «منطق¬الطیر» عطار، «معارف» بهاولد، «مثنوی معنوی» جلال‌الدین مولوی است. روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش ضمن تأکید بر مسائل بنیادینی چون «خوف و رجا»، «قبض و بسط» و «انس و هیبت»؛ به¬عنوان زمینۀ اصلی بحث با بهره¬گیری از روش تحلیلی- توصیفی، ازطریقمنابعواسنادکتابخانه¬ای وبهشیوۀجمع¬آوری داده¬ها و فیش‌برداریازمباحث، همچنین استناد بخشیدن به یافته¬ها با استفاده از منابع پرداخته¬ایم. یافته‌ها: «خوف و رجا»، «قبض و بسط» و «انس و هیبت» از مفاهیم زوجی هستند که جزو احوال عرفانی به‌حساب می¬آیند. «خوف و رجا» حالتی برای مبتدیان، «قبض و بسط» مختص متوسطان و درنهایت «هیبت و انس» مرتبۀ واصلان استاگرچه این مراحل از پی یکدیگر سالک را پیش می¬برند اما آن¬گونه نیست که سالک وقتی قدم در منزل «قبض و بسط» گذاشت، به‌طورکلی «خوف و رجا» را پشت سر گذاشته باشد بلکه سالک در هر مرتبه¬ای که پیش می¬رود، مراحل پایین¬تر از خود را نیز با خود دارد. ازآنجایی‌که این احوال در لحظات حیات عارف، نوسان دارند و سالک با تأثر از آیات قرآنی و احادیث و گاه مسائل اجتماعی و سیاسی روزگار خود، یکی از این حالات را برمی‌گزیند لذا عرفا تجربۀ همۀ این احوال را دارند و پیرامون همۀ این احوال، اقوالی دارند؛ اما بر اساس مکتب فکری خود، یکی از این مفاهیم را بر دیگری ترجیح می¬دهند. نتیجه‌گیری: در این پژوهش با تأکید بر مفاهیم زوجی در متون عرفانی؛ این نتیجه حاصل گردید که آثار عرفانی، تجلی حالات درونی سرایندگان آن است و ظهور هر یک از این حالات به ظرفیت وجودی فرد بستگی دارد لذا آفرینندۀ اثر، متناسب با احوال خود و با تأکید بر صفات جمالی یا جلالی خداوند اثر خویش را به سمتی سوق می¬دهد که با بهره¬گیری از نتایجی صفات جلالی، همانند «خوف و قبض و هیبت» یا نتایج صفات جمالی همانند «رجا، بسط و انس» رنگ خاصی به اثر خود ¬بخشد این¬گونه است کهعارفان مکتب زاهدانه، بیشتر بر آثار صفات جلالی ولی عارفان مکتب عاشقانه، بیشتر بر آثار صفات جمالی تأکیددارند. از عوامل بروز خوف در سالک، می¬توان به مواردی همچون: افزایش علم و معرفت نسبت به خداوند و صفات او، به‌ویژه صفات جلالی و دیدن ضعف و ناتوانی و درعین‌حال آگاهی به خطاها و گناهان خویش اشاره کرد، در مقابل اگر عارف با دید عاشقانه به خداوند بنگرد و با آمدن عشق از سود و زیان بر¬هد و دیگر به چیزی جز عشق نیندیشد در چنین صورتی همیشه شیفته و امیدوار می¬زید. در خصوص«قبض و بسط» نگارنده، با توجه به مسائلی چون عشق، مرگ، دنیا و جبر و اختیار، به تشریح دلایل بروز و ظهور این احوال می-پردازد و به این نتیجه دست می¬یابد که هرکدام از این مسائل هم می¬تواند موجبات قبض و هم بسط را فراهم آورد و ای¬بسا که یک عامل هر دو حالت را در عارف سبب شود. «انس و هیبت» را اکثر عرفا نتیجۀ محبت خداوند می¬دانند چراکه هرچه شناخت و درک انسان از خداوند بیشتر باشد به‌تبع محبت و درنتیجه «انس و هیبت» او بیشتر خواهد بود از سوی دیگر آدمی درمواجهه با هرچیز ناشناخته¬ای که امکان شناخت آن وجود نداشته باشد دچار هیبت و ترس خواهد شد. در ترجیح یکی از این زوج مفاهیم بر دیگری، عرفا نظرات خویش را ذکر و دلایل ترجیح یکی بر دیگری را بیان کرده¬اند اما درنهایت همه بر این اتفاق‌نظر داشتند که هرکدام از این زوج مفاهیم، باهم و در کنار هم سلوک را پیش می¬برند و افراط‌وتفریط در گرایش به یک سمت و ترجیح یکی بر دیگری تنها، سالک را در ورطۀ نابودی می¬اندازد و از ادامه راه بازمی‌دارد.
Supervisor:
SupervisorE-mail
Muharrami, RaminUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
Asadollahi, KhadabakhshUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Divisions > Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Date Deposited: 06 Jun 2020 08:53
Last Modified: 06 Jun 2020 08:53
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/11476

Actions (login required)

View Item View Item