تعیین ضرایب عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با مهاربندی همگرا ویژه تحت اثر رکوردهای زلزله دور از گسل و نزدیک گسل

شاکری, کاظم and آفتابی آذر, مهرداد and صالحیان, افسانه تعیین ضرایب عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با مهاربندی همگرا ویژه تحت اثر رکوردهای زلزله دور از گسل و نزدیک گسل. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
گزارش نهایی - ضرایب عملکردی.pdf

Download (638kB)

Abstract

Performance coefficients are widely used by seismic design codes to design structures to achieve performance objectives at different seismic risk levels. The precise values of these coefficients have significant importance in order to achieve pre-specified performance goals. However, the current codes use the same performance coefficients to design structures against near- and far-fault records. In the present study, two approaches have been used to calculate and evaluate the performance coefficients values of the special concentrically braced frame structure under near- and far-fault records: 1) calculating the performance coefficients of designed structures based on the code, Young method and using linear and nonlinear analyses, 2) assessment of passing probability of designed structures from the determined performance levels in the regulation by development of fragility curves. For this purpose, 1-, 5-, 10- and 15-story special concentrically braced frame structures designed on soil with moderate shear velocity in the region with high seismic risk (Iran) have been evaluated. Nonlinear static, linear dynamic and incremental nonlinear dynamic analyses under the influence of two sets of near- and far-fault records extracted from FEMA-P695 have been used in order to calculate the performance coefficients. Then, using the results derived from the Young method, the values of performance coefficients have been obtained for two sets of earthquake records. Also, the fragility curves are extracted using a probabilistic assessment of the results derived from incremental dynamic analysis. The results show that the mean behavior factor obtained for the near- fault records is 35 % less than the far- fault records. Also, the behavior factor obtained by the Young method cannot calculate the real need for the special concentrically braced frame structure to reach the desired performance level in the code.

Item Type: Other
Persian Title: تعیین ضرایب عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با مهاربندی همگرا ویژه تحت اثر رکوردهای زلزله دور از گسل و نزدیک گسل
Persian Abstract: ضرایب عملکردی به صورت گسترده توسط آیین نامه های طراحی لرزه ای برای طراحی سازه ها جهت رسیدن به اهداف عملکردی در سطوح خطر لرزه ای مختلف، مورد استفاده قرار می گیرند. مقادیر دقیق این ضرایب جهت رسیدن به اهداف عملکردی از پیش تعیین شده، اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. با این حال، آیین نامه های کنونی از ضرایب عملکردی یکسانی برای طراحی سازه ها در برابر رکوردهای دور و نزدیک گسل استفاده می کنند. در مطالعه حاضر، جهت محاسبه و ارزیابی مقادیر ضرایب عملکردی سازه مهاربندی همگرای ویژه تحت رکوردهای دور و نزدیک گسل، از دو رویکرد استفاده شده است: 1) محاسبه ضرایب عملکردی سازه های طراحی شده براساس آیین نامه، برمبنای روش یانگ و با استفاده از آنالیزهای خطی و غیرخطی 2) بررسی احتمال گذر سازه های طراحی شده از سطوح عملکردی تعیین شده در آیین نامه با توسعه منحنی های شکنندگی. بدین منظور سازه های مهاربند همگرای ویژه ۱ ، ۵، ۱۰ و ۱۵ طبقه طراحی شده بر روی خاک با سرعت برشی متوسط در منطقه با خطر لرزه ای زیاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته اند. جهت محاسبه ضرایب عملکردی از آنالیز استاتیکی غیرخطی، دینامیکی خطی و دینامیکی غیر خطی افزایشی، تحت اثر دو دسته رکورد دور و نزدیک گسل استخراج شده از Fema-P695 استفاده شده است. سپس با استفاده از نتایج حاصل و براساس روش یانگ مقادیر ضرایب عملکردی برای دو دسته رکوردهای زلزله بدست آمده است. همچنین، منحنی های شکنندگی با یک ارزیابی احتمالاتی حاصل از نتایج آنالیز دینامیکی افزایشی استخراج گردیده اند. نتایج نشان می دهد، میانگین ضریب رفتار بدست آمده برای رکوردهای نزدیک گسل 4/35 درصد کمتر از رکوردهای دور گسل است. همچنین، ضریب رفتار بدست آمده از روش یانگ نمی تواند نیاز واقعی سازه مهاربندی همگرای ویژه برای رسیدن به سطح عملکردی مورد نظر آیین نامه را برآورد نماید.
Subjects: Faculty of Engineering > Department of Architecture Engineering
Divisions > Faculty of Engineering > Department of Architecture Engineering
Divisions: Subjects > Faculty of Engineering > Department of Architecture Engineering
Faculty of Engineering > Department of Architecture Engineering
Date Deposited: 07 Nov 2020 06:18
Last Modified: 07 Nov 2020 06:18
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/12037

Actions (login required)

View Item View Item