تأثیر بعضی از ارقام برنج روی زیست شناسی، شاخصهای تغذیهای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی Tribolium castaneum Herbest (Coleoptera: Tenebrionidae)

ناصری, بهرام تأثیر بعضی از ارقام برنج روی زیست شناسی، شاخصهای تغذیهای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی Tribolium castaneum Herbest (Coleoptera: Tenebrionidae). University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
Main text.pdf

Download (728kB)

Abstract

شپشهی قرمز آرد، Tribolium castaneum (Herbest) (Coleoptera: Tenebrionidae) ، یکی از آفات مهم محصولات انباری از جمله برنج در ایران و جهان است. در این تحقیق، ویژگیهای زیستی، شاخصهای تغذیهای و فعالیت آنزیمهای گوارشی T. castaneum روی هشت رقم برنج )علی کاظمی، دم سیاه، فجر، گیلانه، گوهر، هاشمی، خزر و ندا( در دمای 1 ± 30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و شرایط تاریکی کامل بررسی شد. طولانیترین دورهی رشدی مراحل لاروی و شفیرگی و کمترین میزان زادآوری و باروری T. castaneum روی رقم گوهر مشاهده شد. کمترین میزان شاخصهای تغذیهای لاروهای سن چهارم شپشه قرمز آرد در ارقام گوهر و ندا به دست آمد. لاروهای سن چهارم روی رقم هاشمی، دم سیاه، علی کاظمی و گیلانه بیشترین میزان فعالیت آنزیم آمیلولیتیک را داشتند، درحالیکه کمترین میزان فعالیت آنزیم روی رقم گوهر بود. همچنین بیشترین و کمترین میزان فعالیت پروتئولیتیک لاروهای سن چهارم به ترتیب روی ارقام خزر و هاشمی بود. تجزیه همبستگی نشان داد که در اغلب موارد بین پارامترهای زیستی و تغذیهای آفت و میزان نشاسته و پروتئین ارقام مورد بررسی، همبستگی بالایی وجود داشت. نتایج تجزیه خوشهای نشان داد که ارقام دم سیاه، هاشمی و علی کاظمی به عنوان ارقام حساس و سایر ارقام آزمایش شده )به ویژه رقم گوهر( به عنوان ارقام مقاوم در برابر T. castaneum هستند.

Item Type: Other
Persian Title: تأثیر بعضی از ارقام برنج روی زیست شناسی، شاخصهای تغذیهای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی Tribolium castaneum Herbest (Coleoptera: Tenebrionidae)
Persian Abstract: شپشهی قرمز آرد، Tribolium castaneum (Herbest) (Coleoptera: Tenebrionidae) ، یکی از آفات مهم محصولات انباری از جمله برنج در ایران و جهان است. در این تحقیق، ویژگیهای زیستی، شاخصهای تغذیهای و فعالیت آنزیمهای گوارشی T. castaneum روی هشت رقم برنج )علی کاظمی، دم سیاه، فجر، گیلانه، گوهر، هاشمی، خزر و ندا( در دمای 1 ± 30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و شرایط تاریکی کامل بررسی شد. طولانیترین دورهی رشدی مراحل لاروی و شفیرگی و کمترین میزان زادآوری و باروری T. castaneum روی رقم گوهر مشاهده شد. کمترین میزان شاخصهای تغذیهای لاروهای سن چهارم شپشه قرمز آرد در ارقام گوهر و ندا به دست آمد. لاروهای سن چهارم روی رقم هاشمی، دم سیاه، علی کاظمی و گیلانه بیشترین میزان فعالیت آنزیم آمیلولیتیک را داشتند، درحالیکه کمترین میزان فعالیت آنزیم روی رقم گوهر بود. همچنین بیشترین و کمترین میزان فعالیت پروتئولیتیک لاروهای سن چهارم به ترتیب روی ارقام خزر و هاشمی بود. تجزیه همبستگی نشان داد که در اغلب موارد بین پارامترهای زیستی و تغذیهای آفت و میزان نشاسته و پروتئین ارقام مورد بررسی، همبستگی بالایی وجود داشت. نتایج تجزیه خوشهای نشان داد که ارقام دم سیاه، هاشمی و علی کاظمی به عنوان ارقام حساس و سایر ارقام آزمایش شده )به ویژه رقم گوهر( به عنوان ارقام مقاوم در برابر T. castaneum هستند.
Subjects: Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection
Divisions > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection
Divisions: Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Plant Protection
Date Deposited: 09 Nov 2020 08:34
Last Modified: 09 Nov 2020 08:34
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/12213

Actions (login required)

View Item View Item