پیشبینی تابآوری روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بر اساس سبکهای مقابله با استرس

عبدالهی مقدم, مریم and سید علی شریفی فرد, سید علی پیشبینی تابآوری روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بر اساس سبکهای مقابله با استرس. -.

[img] Text
17.pdf

Download (654kB)

Abstract

-

Item Type: Article
Persian Title: پیشبینی تابآوری روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بر اساس سبکهای مقابله با استرس
Persian Abstract: والدین به خصوص مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، فشار زاهای بیشتری را تحمل میکنند. پژوهش حاضر با هدف پیشبینی تاب- آوری روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بر اساس سبکهای مقابله با استرس انجام شده است. روش و : روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و در قالب یک طرح همبستگی - پیشبینی بود. جامعهی آماری شامل تمامی مادران کودکان حاضر در مرکز توان بخشی اوتیسم شهر خرمآباد بودند که از این تعداد 11 نفر به عنوان نمونه و به روش سرشماری جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند - قابل بیان است که نمونه پایین به این دلیل بود که، این مرکز در شهر خرمآباد فقط این تعداد کودک اوتیسم داشت - و پرسشنامههای تابآوری و سبکهای مقابله با استرس را تكمیل کردند. سپس دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون )روش همزمان و گام به گام( تحلیل شدند. نتایج: یافتهها نشان داد بین سبک 0/ 0 محاسبه شد که در سطح ) 000 / مقابلهای مسئله مدار و تابآوری والدین کودکان اوتیسم، همبستگی 91 P< ( معنادار میباشد. 0/ 0- محاسبه شد که در سطح ) 01 / بین سبک مقابلهای اجتناب مدار و تابآوری نیز همبستگی 52 P< ( معنادار میباشد. بین 0/ سبک مقابلهای هیجان مدار و تابآوری رابطه معناداری به دست نیامد ) 06 P> (. بنابراین بین سبکهای مقابله با استرس مادران - به جز سبک مقابلهای هیجان مدار - با تابآوری، همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین سبک مقابلهی مسئله مدار توانست تغییرات مربوط به تابآوری مادران را به صورت مثبت و معنادار پیشبینی کند. بحث و نتیجهگیری: بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که جهت ارتقای سطح تابآوری مادران کودکان مبتلا به اوتیسم لازم است به سبکهای مقابله با استرس در آنها توجه نمود و آموزشهای لازم را در زمینهی به کارگیری موثرترین سبک یعنی سبک مقابلهی مسئله مدار در قالب برگزاری سخنرانیها و کارگاهها ارائه داد.
Subjects: Divisions > Conferences > International Conference on Exceptional Children-September 2020
Conferences > International Conference on Exceptional Children-September 2020
Divisions: Conferences > International Conference on Exceptional Children-September 2020
Subjects > Conferences > International Conference on Exceptional Children-September 2020
Date Deposited: 23 Jan 2021 05:31
Last Modified: 23 Jan 2021 05:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/12384

Actions (login required)

View Item View Item