تحلیل محتوای توصیفی اهداف آموزشی کتب فارسی خوانداری پایۀ دوم و سوم ابتدایی بر اساس طبقه¬بندی بلوم

کر, امید تحلیل محتوای توصیفی اهداف آموزشی کتب فارسی خوانداری پایۀ دوم و سوم ابتدایی بر اساس طبقه¬بندی بلوم. تحلیل محتوای توصیفی اهداف آموزشی کتب فارسی خوانداری پایۀ دوم و سوم ابتدایی بر اساس طبقه¬بندی بلوم.

[img] Text
00031832.pdf

Download (300kB)

Abstract

-

Item Type: Article
Persian Title: تحلیل محتوای توصیفی اهداف آموزشی کتب فارسی خوانداری پایۀ دوم و سوم ابتدایی بر اساس طبقه¬بندی بلوم
Persian Abstract: کتاب درسی، مهم¬ترین و رایج¬ترین منبع آموزشی در نظام آموزشی کشور ما است که به صورت متمرکز سیاست-گذاری شده و اداره می¬گردد. در چنین نظام¬های آموزشی کلیه فعالیت¬های یادگیری رسمی در زمان معین حول محور آموزش و یادگیری کتاب¬های درسی، شکل‏می¬گیرد. با توجه به این¬که آن‏چه حین آموزش انجام‏می‏شود و آن‏چه بعد از آموزش حاصل‏می¬شود، همه ناشی از اهداف است؛ هدف¬ها تعیین‏کنندۀ تمام جزئیات آموزشی هستند. هدف از این پژوهش بررسی میزان توجه کتاب فارسی خوانداری دوم و سوم دبستان به طبقه¬بندی¬های بلوم شامل سه حوزۀ شناختی، عاطفی و روانی_حرکتی و نیز به شش بخش فرعی خود حوزۀ شناختی (دانش/ فهمیدن/ کاربرد/ تحلیل/ ترکیب/ ارزشیابی) است. روش پژوهش در این مقاله از نوع تحلیل محتوای توصیفی است که در آن از بررسی داده¬های کمی به دست آمده از پژوهش به نتایج کیفی می¬رسیم. جامعۀ مورد مطالعه نیز اهداف آموزشی کتاب¬های فارسی خوانداری پایۀ دوم و سوم ابتدایی است. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهۀ تحلیل مبتنی بر حیطه¬های بلوم است. نتایج به¬دست آمده نشان‏می¬دهد که در بین حیطه¬های بلوم، غالب تمرکز اهداف در هر دو کتاب، یعنی 61.5 % اهداف در کتاب فارسی دوم و 76.24% اهداف در کتاب فارسی سوم بر روی حیطۀ شناختی و در بین شش سطح حیطۀ شناختی بلوم نیز بیشتر توجه اهداف در هر دو کتاب بر سطح دانش و فهمیدن می¬باشد؛ به گونه¬ای که در کتاب فارسی دوم، سطح فهمیدن با 18 هدف و در کتاب فارسی سوم، سطح دانش و فهمیدن با 23 هدف برای هر درس، رتبه نخست فراوانی را به خود اختصاص داده‏است.
Subjects: Divisions > Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Divisions: Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Subjects > Conferences > the First National Conference on Persian Language: Writing and Editing
Date Deposited: 20 Jul 2021 02:47
Last Modified: 20 Jul 2021 02:47
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/13295

Actions (login required)

View Item View Item