Safavid architecture and role Shia identity at it

Mastalizadeh, Maryam and Shahbazi Shiran, Habib and Heydari, Mehdi (2017) Safavid architecture and role Shia identity at it. Masters thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text (معماری صفویه و نقش هویت شیعه در آن)
Maryam Mastalizadeh.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Safavieh reign age is of significant importance historically and religiously; in such a way that it can be called prosperity age of Iran’s history. Development of Islam and Shiism and consequently formalization Shiite religion opened a new gate in renewing dominant thoughts in that time’s society that this issue caused it to be improved in different artistic branches and courses including architecture, calligraphy and other industries. Architecture is known as a body influenced by thought, approach and conventions of community and effective on human’s manner and soul. Hence, you can never analyze and recognize an architectural work without identifying foundations and principles of thoughts dominating on that work’s society of appearance time. This study aims to know ideas and beliefs of Safavieh philosophers and their relationship with Safavieh ideology and effects of Shiite identity on Safavieh architecture. The method of research is desk – study, qualitative, with descriptive- analytic approach. We seek to find out how Shiite identity influenced on Safavieh architecture, analyze philosophical thoughts at this time’s architecture; and what kinds of buildings in this period are more indicative about Shiite thoughts. It seems that crystallization of justice principle, world of ideas, Ijtihad hypothesis and the most important of all, existence hierarchy in spatial relationships of Safavieh buildings are from the most basic factors that has been effective in emergence of this period’s buildings. We can say that Paradise thought in Mulla sadra’s world of ideas was influential in creation of Safavieh’s architecture. Also, because of the importances that have in Muslims religious system, Mosques and tombs are more indicative about Shiite thoughts in this period. Ultimately, it can be seen that Shiite architecture of Safavieh has been in fact, a reflection of an imaginative sight and in other words a symbol of kingdom world and always maintained its own relationship with nature; in such a way as if a slice of the sky lied on the Earth; Because the type of geometry applied in this period’s architecture, and specially, mosques is in such a way that has created a connection between world of materials and world of intelligence. Within components of architecture, allegories in the shape of patterns, order and repetition, picture of nature and gardens, and in other word, unity in creation thought of community, that is, an effort for displaying promised paradise has been fulfilled significantly in Isfahan school based on Sadraee School and in Safavieh period. . Keywords: Safavieh period, Shiite, Architecture, Hierarchy, World of Ideas, Mosques.

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: معماری صفویه و نقش هویت شیعه در آن
Persian Abstract: دوران فرمانروایی صفویه به لحاظ تاریخی و اعتقادی، اهمیت چشمگیری دارد به گونه¬ای که می¬توان آن را دوران شکوفایی تاریخ ایران نامید. گسترش اسلام و تشیع و به دنبال آن رسمی شدن مذهب شیعی، باب تازه¬ای را در نو شدن اندیشه و افکار غالب در جامعه آن روزگار باز کرد که این امر سبب گسترش و پیشرفت جامعه در رشته¬ها و شاخه¬های مختلف هنری از جمله معماری، خطاطی و انواع صنعت¬ها گردید. معماری همواره به عنوان کالبدی که متأثر از اندیشه، نگرش و سنت¬های اجتماع بوده و تأثیرگذار بر رفتار و روح آدمی می¬باشد شناخته می¬شود. از این¬رو هیچ¬گاه نمی¬توان یک اثر معماری را بدون شناخت بنیان¬ها و مبانی اندیشه¬های حاکم بر جامعه روز پیدایش آن اثر مورد تحلیل قرار داده و آن را شناخت. هدف از انجام این پژوهش شناخت آراء و عقاید فلاسفه دوره صفوی و ارتباط آن¬ها با جهان¬بینی صفویان و تأثیرات هویت شیعه بر معماری عصر صفوی است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه¬ای از نوع کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی است که در پی چگونگی تأثیرات هویت شیعی بر معماری دوره صفوی و تحلیل اندیشه های فلسفی در معماری این دوره و اینکه کدام نوع از بناهای این دوره بیشتر نمایانگر اندیشه¬های شیعی هستند، هستیم. به نظر می¬رسد تبلور اصل عدالت، عالم مثال، نظریه اجتهاد و از همه مهم¬تر سلسله¬مراتب وجود در ارتباطات فضایی بناهای عصر صفویه از مهم¬ترین فاکتورهایی است که در تکوین بناهای دوره صفویه مؤثر بوده است و اندیشه بهشت در عالم مثال ملاصدرا را می¬توان در شکل¬گیری معماری عصر صفوی مؤثر دانست، همچنین مساجد و آرامگاه¬ها به جهت اهمیتی که در نظام دینی مسلمانان دارند، در دوره صفوی بیشتر نمایانگر اندیشه¬های شیعی هستند. در نهایت مشاهده می¬گردد که معماری شیعی عصر صفوی در حقیقت انعکاسی از یک منظره خیالی و به بیانی دیگر سمبل و نماد عالم ملکوت بوده و پیوند خود با طبیعت را همواره حفظ کرده، به گونه¬ای که گویی برشی از آسمان در روی زمین قرار گرفته است چرا که نوع هندسه به¬کار رفته در معماری این دوره و به طور خاص؛ مساجد به گونه¬ای است که پیوندی بین عالم ماده و عقول برقرار کرده است. در اجزاء معماری تمثیلاتی به¬صورت نقش نظم و تکرار، و نقش طبیعت و باغ و به عبارتی وحدت در اندیشه خلق جامعه و به مفهومی دیگر سعی در نمایش بهشت موعود است که در مکتب اصفهان و مبتنی بر مکتب صدرائی در عصر صفوی بصورت چشمگیری محقق گشته است. كليد واژه¬ها: دوره صفوی، شیعه، معماری، سلسله¬مراتب، عالم مثال، مساجد.
Supervisor:
SupervisorE-mail
Shahbazi Shiran, HabibUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
Heydari, MehdiUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Literature & Humanities > Department of Archaeology & History
Divisions > Faculty of Literature & Humanities > Department of Archaeology & History
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Archaeology & History
Faculty of Literature & Humanities > Department of Archaeology & History
Date Deposited: 29 Oct 2018 17:00
Last Modified: 29 Oct 2018 17:00
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/1399

Actions (login required)

View Item View Item