The Study of Alteration of Intron 4 of p53 Gene in Gastric Cancer

Naderi, Negin and Zahri, Saber and Latifi Navid, Saeid and Yazdanbod, Abbas (2017) The Study of Alteration of Intron 4 of p53 Gene in Gastric Cancer. Masters thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text (بررسی تغییرات اینترون 4 ژنp53 در بافت های سرطانی معده)
Negin Naderi.pdf

Download (542kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

سرطان معده پنجمین سرطان شایع جهان است و تقریبا دو سوم تمام موارد سرطان معده در آسیا رخ می دهد. این بدخیمی یک فرایند چند مرحله ای است که در آن از دست دادن عملکرد P53 نقشی حیاتی ایفا می کند. ژن p53، 12 ایزوفرم مختلف را بیان می کند. از آنجایی که ایزوفرم Δ133p53 یک غالب منفی نسبت به P53 با طول کامل (FL-P53) است و بیان آن توسط یک پروموتر داخلی در اینترون 4 ژن p53 تنظیم می شود، جهش در اینترون 4 می تواند فعالیت پروموتر داخلی را تغییر دهد و در نتیجه منجر به فرایند تومورزایی گردد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تغییرات اینترون 4 ژن p53 در بافت های سرطانی معده است. در این مطالعه ی مورد-شاهدی بافت تازه ی توموری و شاهد از ناحیه ی توموری و سالم معده ی 45 بیمار مبتلا به سرطان معده و سه بیمار غیر سرطانی که به کلینیک ارس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل مراجعه کرده بودند و سابقه ی خانوادگی ابتلا به سرطان معده نداشتند از طریق آندوسکوپی جدا سازی شد. DNA ژنومی بافت ها استخراج و توالی اینترون 4 ژن p53 با PCR تکثیر و سپس تعیین توالی گردید. در نهایت تاثیر جهش ها و فراوانی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. شایع ترین نوع تومور در این مطالعه آدنوکارسینومای روده ای بود. میانگین سنی بیماران 64/67 سال به دست آمد. نتایج حاصل از توالی یابی اینترون 4 وجود تغییرات در موقعیت های 101، 291، 357، 374، 381، 437، 475 و بررسی های بیوانفورماتیکی تغییر در موتیف های اتصال به فاکتورهای رونویسی را نشان داد. آنالیز مربع کای هیچ ارتباط معنی داری بین تغییرات مشاهده شده و سرطان معده را نشان نداد (P>0.05)، اما در آزمون تی مستقل از نظر کمّی ارتباط معنی داری بین تغییرات و سرطان معده مشاهده شد. از این رو برای درک بهتر نقش این ناحیه، انجام مطالعات با تعداد نمونه های بیشتر و بررسی تاثیر جهش های احتمالی در بیان ایزوفرم Δ133p53 ضروری به نظر می رسد.

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: بررسی تغییرات اینترون 4 ژنp53 در بافت های سرطانی معده
Persian Abstract: سرطان معده پنجمین سرطان شایع جهان است و تقریبا دو سوم تمام موارد سرطان معده در آسیا رخ می دهد. این بدخیمی یک فرایند چند مرحله ای است که در آن از دست دادن عملکرد P53 نقشی حیاتی ایفا می کند. ژن p53، 12 ایزوفرم مختلف را بیان می کند. از آنجایی که ایزوفرم Δ133p53 یک غالب منفی نسبت به P53 با طول کامل (FL-P53) است و بیان آن توسط یک پروموتر داخلی در اینترون 4 ژن p53 تنظیم می شود، جهش در اینترون 4 می تواند فعالیت پروموتر داخلی را تغییر دهد و در نتیجه منجر به فرایند تومورزایی گردد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تغییرات اینترون 4 ژن p53 در بافت های سرطانی معده است. در این مطالعه ی مورد-شاهدی بافت تازه ی توموری و شاهد از ناحیه ی توموری و سالم معده ی 45 بیمار مبتلا به سرطان معده و سه بیمار غیر سرطانی که به کلینیک ارس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل مراجعه کرده بودند و سابقه ی خانوادگی ابتلا به سرطان معده نداشتند از طریق آندوسکوپی جدا سازی شد. DNA ژنومی بافت ها استخراج و توالی اینترون 4 ژن p53 با PCR تکثیر و سپس تعیین توالی گردید. در نهایت تاثیر جهش ها و فراوانی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. شایع ترین نوع تومور در این مطالعه آدنوکارسینومای روده ای بود. میانگین سنی بیماران 64/67 سال به دست آمد. نتایج حاصل از توالی یابی اینترون 4 وجود تغییرات در موقعیت های 101، 291، 357، 374، 381، 437، 475 و بررسی های بیوانفورماتیکی تغییر در موتیف های اتصال به فاکتورهای رونویسی را نشان داد. آنالیز مربع کای هیچ ارتباط معنی داری بین تغییرات مشاهده شده و سرطان معده را نشان نداد (P>0.05)، اما در آزمون تی مستقل از نظر کمّی ارتباط معنی داری بین تغییرات و سرطان معده مشاهده شد. از این رو برای درک بهتر نقش این ناحیه، انجام مطالعات با تعداد نمونه های بیشتر و بررسی تاثیر جهش های احتمالی در بیان ایزوفرم Δ133p53 ضروری به نظر می رسد.
Supervisor:
SupervisorE-mail
Zahri, SaberUNSPECIFIED
Latifi Navid, SaeidUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
Yazdanbod, AbbasUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Basic Sciences > Department of Biology
Divisions > Faculty of Basic Sciences > Department of Biology
Divisions: Subjects > Faculty of Basic Sciences > Department of Biology
Faculty of Basic Sciences > Department of Biology
Date Deposited: 29 Oct 2018 19:26
Last Modified: 29 Oct 2018 19:26
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/1481

Actions (login required)

View Item View Item