نگرش سازمان های ورزشی ايران نسبت به کارکرد فناوری اطلاعات در ورزش (مقاله کامل)

قدیمی, بهرام and ویسی, آرمان and صفّاری, الینا (2015) نگرش سازمان های ورزشی ايران نسبت به کارکرد فناوری اطلاعات در ورزش (مقاله کامل). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Ardabil, Iran.

[img] Text
11.pdf

Download (554kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Today, the sports organizations, including sports federations are subject to change, the environment and globalization, and that is why they have permanently on internal and external matters through the Science, Technology and Strategic Management of the day, so that they can monitor the the right time and in terms of the need to adapt to the changes. Given the importance and necessity of research, the study of sports scientist believes that Iran's approach to the application of information technology in sports examine. The study of strategic studies. The population of the investigation by the General Assembly of the Federation members and experts, specialists and employees have Tehran city sports organizations, among them indefinitely because of the population, according to Morgan received 384 completed questionnaires and whose validity was confirmed by experts, and reliability with Cronbach's alpha coefficient of 86% was confirmed. To analyze the data, chi-square test were collected. The findings are significant differences at the level of (α =% 5) between components are thus be concluded with 95% confidence that the sports organizations to implement IT management strategy in terms of financial, four, five strategies in customer perspective, three-four strategy in terms of internal processes in terms of learning and growth strategy. It can be concluded that perspective, measures, targets and initiatives because of the relationship between vision and strategy with the organization's strategic goals and federations in different perspectives, ability to implement new strategies for their implementation of information technology.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: نگرش سازمان های ورزشی ايران نسبت به کارکرد فناوری اطلاعات در ورزش
Persian Abstract: امروزه، سازمان هاي ورزشي از جمله فدراسيون هاى ورزشى در معرض تغيير و تحولات، محيطي و جهاني قرار دارند و به همين دليل ناگزيرند به طور دائم بر رويدادهاي داخلي و خارجي از طریق علم، فناوری و مديريت راهبردي به روز، نظارت كنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت خود را با تغييرات وفق دهند. با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق، در پژوهش حاضر محقق بر آن است که نگرش سازمان های ورزشی ايران نسبت به كاربرد فناوري اطلاعات در ورزش را مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات استراتژيك است. جامعه آماري تحقیق اعضا و خبرگان مجمع عمومي فدراسيون، متخصصين و کارکنان سازمانهای ورزشی شهرستان تهران می باشند كه از بين آنها بدلیل نامحدود بودن جامعه آماری براساس جدول مورگان 384 پرسشنامه تکمیل و دریافت شد كه روايي آن مورد تاييد متخصصين قرار گرفت و پايايي پرسشنامه نیز با آزمون آلفاي كرونباخ با ضريب 86٪ به تاييد رسيد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از آزمون مجذوركاي خی دو استفاده شد. با توجه به یافته ها تفاوت آمارى معنى دارى درحد(α=%5) بين مولفه ها وجود دارد؛ بنابراين مى توان با اطمينان 95٪ نتيجه گرفت که سازمان های ورزشی برای پیاده سازی مدیریت فناوری اطلاعات 4 استراتژى در منظر مالى، 5 استراتژى در منظر مشترى، 3 استراتژى در منظر فرآيندهاى داخلى و4 استراتژى در منظر يادگيرى و رشد دارند. مي توان نتيجه گرفت كه منظرها، سنجه ها، اهداف كمي و ابتكارات بدليل ارتباط بين چشم انداز و استراتژي ها با اهداف استراتژيك سازمان ها و فدراسيون در منظرهاي مختلف، قابليت ايجاد اجراي استراتژيهای نوین برای پیاده سازی فناوری اطلاعات را دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 11 Dec 2018 18:16
Last Modified: 11 Dec 2018 18:16
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4345

Actions (login required)

View Item View Item