رابطه مدیریت ارتباط بامشتری(CRM) با بهره وری در باشگاه های ورزشی شهرستان کرمانشاه

آذری, امید and محرم زاده, مهرداد (2015) رابطه مدیریت ارتباط بامشتری(CRM) با بهره وری در باشگاه های ورزشی شهرستان کرمانشاه. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 september 2015, Ardabil, Iran.

[img] Text
11.pdf

Download (392kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Customer relationship management (CRM) is defined as the long term relationship with customers and the process of understanding and the satisfaction of the customer needs by means of products and providing different services via numerous channels. This perspective tries to provide faster and more proper respond to the demands and needs of the customers and in conclusion aims at stabilizing the relationship with customers and therefore, expand the permanence of the organization. Sport clubs as an important parts of the enormous sport industry try to gain more productivity and benefits from their customers by providing sport services. This article tries to discover the relationship between customer relationship management (CRM) and productivity in Kermanshah’s sport clubs. This research is a correlative-descriptive research and its population includes all the sport clubs of Kermanshah which are 98 clubs. Because of the limited population, all the individuals in the society were considered as statistic samples. For the purpose of gathering information two questionnaire about customer relationship management (CRM) with the reliability coefficient of 0/78 and a questionnaire of productivity with the reliability coefficient of 0/82 were used which were respectively developed by ( Sh,Alavi , 2008) and ( Asadi, 2001). For the purpose of data analysis the SPSS software was used. The statistic data of this research were considered normal regarding the Kolmogrov-Smirnor test. In this research descriptive and inferential tests like Pearson correlation coefficient and multiple regression tests were used. The results of the research regarding the two variables of (CRM) and productivity indicate a meaningful relationship (r=0/492) between these two variables. In general, there is a meaningful relationship between these two variables and the results indicate that if the clubs have a relationship management with their customers, their productivity will be increased.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: رابطه مدیریت ارتباط بامشتری(CRM) با بهره وری در باشگاه های ورزشی شهرستان کرمانشاه
Persian Abstract: تحقیق حاضر در پی یافتن رابطه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) با بهره وری در باشگاه های ورزشی شهر کرمانشاه می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد و جامعه ی آماری آن شامل کلیه باشگاه های ورزشی شهر کرمانشاه می باشد که شامل 95 باشگاه می باشد که به دلیل محدود بودن افراد جامعه، کل افراد جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری محقق ساخته علوی شاد(1387) با ضریب پایایی 78/0 و پرسشنامه بهره وری محقق ساخته اسدی(1380) با ضریب پایایی 82/0 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده گردید. داده های آماری این پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف، نرمال تشخیص داده شد. در این پژوهش از آزمون های توصیفی و همچنین آزمون های استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج آزمون ضریب همبستگی در مورد دو متغیر مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و بهره وری وجود رابطه ی معنادار (r=0/485) بین آن ها را نشان می دهد و به طور کلی بین آن ها ارتباط معنی داری وجود دارد و نتایج پژوهش نیز نشان می دهد که اگر باشگاه ها دارای مدیریت ارتباط با مشتری بالا باشند، بهره وری آن ها نیز بیشتر خواهد بود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 13 Dec 2018 08:24
Last Modified: 13 Dec 2018 08:24
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4400

Actions (login required)

View Item View Item