مقایسه تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر خودپنداره بدنی زنان سالمند

زاهدی, شیرین and حیرانی, علی (2015) مقایسه تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر خودپنداره بدنی زنان سالمند. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
مقایسه تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر خودپنداره بدنی زنان سالمند.pdf

Download (279kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The aim of this study was to compare the effect of 8 weeks Pilates exercises on older women's physical self-concept Is. Research Methodology, Quasi-experimental research design was the pretest and post test was carried out in this field. The sample consisted of 40 healthy women aged 60 to 75 years old Who voluntarily and purposefully selected and divided into two groups: control and experimental 20 (Pilates exercises) were divided. Data included 25 female self Beck (1992) consists of five subscales mental ability, Job performance, Physical attractiveness, Social skills and diagnostics and faith in the 24 hours before and 24 hours after The end of the exercise, The subject. Subjects in the experimental group, For eight weeks (3 sessions of one hour per week) under the supervision of expert trainers Pilates, to exercise their choice. The control group did not perform any activity. 24 hours before and 24 hours after the end of the training, the physical self-concept questionnaire Subject. After ensuring that the normal distribution Kolmogorov-Smirnov test data, ANOVA statistical tests such as compound (3 × 2) with repeated measures on the time factor, t affiliated to compare the operating Group Tukey test to determine the differences between groups in the pre and post-test was used. The results showed that eight weeks of training, Pilates on physical self-concept factors affect older women Is significant (0001/0 ≥P). But the effects of two types of Pilates on the components of physical self-concept, there is no significant difference between older women (0001 / 0≤ P). According to the model results can be both a training method to improve physical self-concept of older women is recommended.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر خودپنداره بدنی زنان سالمند
Persian Abstract: هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر خودپنداره بدنی زنان سالمند می باشد. روش تحقیق، نیمه تجربی با طرح تحقیق پیش آزمون و پس آزمون بود که به صورت میدانی انجام شد. نمونه آماری شامل 40 نفر از زنان سالمند سالم بین 60 تا 75 ساله بود که به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب شده و به دو گروه 20 نفری کنترل و تجربی (تمرینات منتخب پیلاتس) تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه25 ماده ای تصور از خود بک(1992) متشکل از 5 خرده مقیاس توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت های اجتماعی و عیب ها و حسن ها بود كه24 ساعت قبل و 24 ساعت پس از پایان تمرینات، در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. آزمودنی های گروه تجربی، به مدت هشت هفته (3 جلسه یک ساعته در هفته) زیر نظر مربیان متخصص پیلاتس ، به تمرینات منتخب پرداختند. گروه کنترل در این مدت هیچ فعالیتی انجام نمی دادند. 24 ساعت قبل و 24 ساعت پس از پایان تمرینات، پرسشنامه خودپنداره بدنی در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. پس از اطمينان از توزيع طبيعي داده‌ها با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنف، آزمون‌هاي آماري نظير آناليز واريانس مركب(3×2) با تكرار سنجش روي عامل زمان، tوابسته براي مقايسه عامل درون گروهي، آزمون تعقیبی توکی براي تعيين محل تفاوت‌هاي بين گروهي در مرحله پيش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرینات پیلاتس بر مؤلفه های خودپنداره بدنی زنان سالمند تأثیر معنی داری دارد(0001/0 ≥ P). بنابر الگوي نتايج تحقيق حاضر مي‌توان این نوع ورزش را بمنظور بهبود خودپنداره بدني زنان سالمند توصيه نمود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 13 Dec 2018 08:18
Last Modified: 13 Dec 2018 08:18
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4408

Actions (login required)

View Item View Item